Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1932/QĐ-UBND 31/12/2023 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Giám sát tài chính đối với các Doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh Cao Bằng quản lý năm 2023 (triển khai thực hiện năm 2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
844/BC-UBND 15/04/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị định số Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
Lượt xem: 989
Tải về 0
2687/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Doanh nghiệp xây dựng Trường Sơn
Lượt xem: 961
Tải về 2
2686/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty Xây dựng 30/6
Lượt xem: 997
Tải về 2
634/QĐ-UBND 20/05/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 đã giao cho Liên minh hợp tác xã
Lượt xem: 1880
Tải về 1
888/KH-UBND 25/03/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư 6 tháng đầu năm 2019
Lượt xem: 2890
Tải về 0
194/QĐ-UBND 28/02/2019 Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Lượt xem: 1872
Tải về 3
522/KH-UBND 25/02/2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới CPH và thoái vốn nhà nước tại DNNN
Lượt xem: 1907
Tải về 0
07/QĐ-UBND 04/01/2019 Quyết định Công nhận bổ sung doanh nghiệp được tham gia kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1877
Tải về 1
1989/QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định Công nhận bổ sung doanh nghiệp được tham gia kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1877
Tải về 3
1234