No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 117
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1909/HD-UBND Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 997
26/07/2022
892/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1046
13/07/2022
1757/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1047
08/07/2022
678/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 978
09/06/2022
17/2022/QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lượt xem: 962
07/06/2022
05/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 768
25/01/2022
36/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 712
02/11/2021
1536/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh công nhận 24 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh thuộc ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Lượt xem: 718
25/08/2021
2231/TB-UBND Thông báo của UBND tỉnh đối với 21 sáng kiến không đủ điều kiện công nhận về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh
Lượt xem: 741
25/08/2021
1281/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng hạ tầng triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 765
23/07/2021
12345678910...