Tổng số: 119
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1155/KH-BCĐCĐS 16/05/2023 Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
988/KH-UBND 25/04/2023 Kế hoạch Triển khai rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc các hệ thống thông tin tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
967/KH-UBND 24/04/2023 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
692/KH-UBND 29/03/2023 Kế hoạch Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về chuyển đối số, an toàn thông tin năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
634/KH-UBND 23/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
487/KH-UBND 09/03/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/2023/QĐ-UBND 08/03/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 2
114/QĐ-UBND 13/02/2023 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
87/KH-UBND 13/01/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2028
Lượt xem: 258
Tải về 0
41/UBND-VX 09/01/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 276
Tải về 1
12345678910...