Tổng số: 120
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
382/QĐ-UBND 29/03/2024 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
676/BC-UBND 22/03/2024 Báo cáo kết quả triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Lượt xem: 0
Tải về 1
1122/QĐ-UBND 31/08/2023 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Trục liên thông tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
853/KH-UBND 13/04/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 2
1909/HD-UBND 26/07/2022 Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 1462
Tải về 3
892/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1367
Tải về 0
1757/BC-UBND 08/07/2022 Báo cáo Kết quả triển khai Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1399
Tải về 3
678/QĐ-UBND 09/06/2022 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1367
Tải về 0
17/2022/QĐ-UBND 07/06/2022 Quyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lượt xem: 1287
Tải về 0
05/2022/QĐ-UBND 25/01/2022 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1059
Tải về 1
12345678910...