Tổng số: 117
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1909/HD-UBND 26/07/2022 Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 1114
Tải về 1
892/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1151
Tải về 0
1757/BC-UBND 08/07/2022 Báo cáo Kết quả triển khai Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1141
Tải về 1
678/QĐ-UBND 09/06/2022 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1069
Tải về 0
17/2022/QĐ-UBND 07/06/2022 Quyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lượt xem: 1054
Tải về 0
05/2022/QĐ-UBND 25/01/2022 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 864
Tải về 1
36/2021/QĐ-UBND 02/11/2021 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 798
Tải về 1
2231/TB-UBND 25/08/2021 Thông báo của UBND tỉnh đối với 21 sáng kiến không đủ điều kiện công nhận về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh
Lượt xem: 838
Tải về 0
1536/QĐ-UBND 25/08/2021 Quyết định của UBND tỉnh công nhận 24 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh thuộc ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Lượt xem: 810
Tải về 2
1281/QĐ-UBND 23/07/2021 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng hạ tầng triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 852
Tải về 0
12345678910...