No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 6636

Một số kết quả thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính ở tỉnh ta

Ngày 24/12/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đây là chủ trương lớn, nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, đảm bảo hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Ngay sau khi có Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh với nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Bộ chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021. Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2019 - 2021; Đề án về tuyên truyền thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã, tổ dân phố và xóm; thành lập Ban chỉ đạo và các tổ giúp việc Ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Sau khi sáp nhập, huyện Hà Quảng (mới) có diện tích tự nhiên 810,96 km2, quy mô dân số 59.467 người, 21 đơn vị hành chính cấp xã. (ảnh theo baocaobang.vn)

 

Với quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đản bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, thủ tục, có sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện thành công việc sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố và là một trong những tỉnh có số lượng ĐVHC cấp huyện sắp xếp nhiều nhất cả nước trong giai đoạn 2019 – 2021 gồm các tỉnh: Cao Bằng, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ngãi. trước khi thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, tỉnh Cao Bằng có 13 ĐVHC cấp huyến, 199 ĐVHC cấp xã. Tỉnh đã xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập đối với 6 huyện 76 xã,  thị trấn và gửi lấy ý kiến của cử tri, của đại biểu HĐND các cấp thông qua theo quy định, kết quả, tỷ lệ cử tri nhất trí đạt 94,94%; tỷ lệ đại biểu HĐND cấp xã tán thành đạt 91,94%; tỷ lệ đại biểu HĐND cấp huyện tán thành đạt 93,53%; tỷ lệ đại biểu HĐND cấp tỉnh nhất trí thông qua Đề án sáp nhập đạt 92%. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 và Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14  ngày 11/02/2020 về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng có 10 ĐVHC cấp huyện gồm: sáp nhập huyện Thông Nông với huyện Hà Quảng thành huyện Hà Quảng; sáp nhập huyện Trà Lĩnh với huyện Trùng Khánh thành huyện Trùng Khánh; sáp nhập huyện Quảng Uyên với huyện Phục Hòa thành huyện Quảng Hòa ( giảm 3 huyện, chiến 23,07% so với trước khi sáp nhập); 161 ĐVHC cấp xã (giảm 38 xã. chiếm 19,1% so với trước khi sáp nhập).

 

Đối với việc sắp xếp xóm, tổ dân phố, thực hiện Đề án số 16 – ĐA/TU, ngày 14/6/2019 của Tỉnh ủy về sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 – 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo, rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và trình HĐND cùng cấp thông qua. Theo đó tỉnh tiến hành sắp xếp 1.870 xóm, tổ dân phố để thành lập 845 xóm, tổ dân phố mới. Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 1.462/2.487 xóm, tổ dân phố (giảm 1.025 xóm, tổ dân phố, chiếm 41,2% so với trước khi sáp nhập). Kết quả lấy ý kiến cử tri, của đại biểu HĐND các cấp đồng thuận với tỷ lệ cao: tỷ lệ cư tri nhất trí đạt 90,1%; tỷ lệ đại biểu HĐND cấp xã tán thành 92,03 %; tỷ lệ đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua Đề án sáp nhập đạt 92%.  Các xóm, tổ sân phố mới đã ổn định và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2020, đến nay UBND tỉnh đã hoàn thành việc phân loại đối với 1.462 xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, gồm 116 xóm, tổ dân phố loại 1; 375 xóm, tổ dân phố loại 2; 971 xóm, tổ dân phố loại 3 để làm cơ sở cho việc bố trí số lượng và thự hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo quy định.

 

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớn nhân dân hưởng ứng, góp phần hoàn thành sớm tiến độ sáp nhập. Để chủ trương, nghị quyết của Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống, cần quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng đô thị tại các thị trấn mới thành lập để đạt tiêu chuẩn về đô thị. Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các ĐVHC mới thành lập để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân; rà soát, quy hoạch lại trung tâm hành chính của các ĐVHC mới thành lập cho phù hợp, bảo đảm thuận lợi phục vụ các nhu cầu giao dịch của nhân dân trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các nhu cầu giao dịch của nhận dân; ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển đến công tác tại ĐVHC mới; giải quyết chế độ chính sách như tinh giản biên chế, thôi việc… theo quy định của pháp luật.

 

Dương Liễu

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 281