No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1968

Đẩy mạnh xây dựng KT - XH, tạo thế và lực mới trên con đường phát triển (2016 - 2020)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kinh tế của tỉnh và bộ mặt nông thôn, đô thị từng bước đổi mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Những kết quả đó tạo tiền đề để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo thế và lực mới, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

Thành phố Cao Bằng trên đà phát triển.

 

Từ ngày 14 - 16/10/2015, Đảng bộ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát: "Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quyết tâm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển".

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, phát huy hiệu quả tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế. Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Tiếp tục phát huy năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hiện có, thực hiện cơ cấu lại các cơ sở sản xuất công nghiệp phù hợp với thực tế của tỉnh. Đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển KT - XH; khai thác thị trường trong nước và quốc tế gắn với phát triển thị trường trong tỉnh.

Phát triển khu kinh tế cửa khẩu; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng; đưa giống chất lượng cao vào sản xuất, hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất lúa nếp Pì Pất, nếp Ong, nếp Cẩm, thuốc lá, mía. Sản lượng lương thực có hạt năm 2016 đạt trên 262.000 tấn, đến năm 2019 đạt 278.000 tấn, vượt 4,9% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; bình quân lương thực đầu người đạt 518 kg/người, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 40 triệu đồng/ha. Tổng đàn bò năm 2019 có 114.596 con, tăng 2,93% so với cùng kỳ năm 2018.

Huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn, có 26 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, vượt 13% kế hoạch, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã, tăng 5,5 tiêu chí/xã so với năm 2015; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 21,6 triệu đồng/người/năm, tăng 8,7 triệu đồng/người so với năm 2015.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước phục hồi và tăng trưởng khá, nhiều dự án thủy điện hoàn thành và đi vào hoạt động như: Nhà máy Thủy điện Bảo Lâm 1, 3, 3A; Nhà máy Thủy điện Hòa Thuận, Tiên Thành, Mông Ân. Đến nay, 100% xã,  89,19% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Hoạt động của một số nhà máy chế biến khoáng sản tiếp tục được duy trì; Nhà máy gang thép Cao Bằng được đầu tư hoàn thiện và hoạt động ổn định với công suất 180.000 tấn/năm. Toàn tỉnh có trên 2.300 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 4.194 tỷ đồng.

Triển khai hiệu quả Chương trình phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020. Các tuyến đường tỉnh cơ bản được cải tạo, nâng cấp tạo thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân đến trung tâm các huyện, các cửa khẩu trong tỉnh. Hoàn thành cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 từ thị trấn Trùng Khánh đến Cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn (Trùng Khánh); đường tỉnh 210 đoạn nối Đức Long (Thạch An) - Tà Lùng (Quảng Hòa); đường tỉnh 207 (đoạn Quảng Uyên - Hạ Lang).

Tích cực huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nhất là triển khai Đề án đầu tư hạ tầng, khai thác hiệu quả quỹ đất khu đô thị mới, trọng tâm là hai bên đường phía Nam khuu đô thị mới Thành phố. Các thành phần kinh tế tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện phát triển cả về số lượng và chất lượng. Môi trường kinh doanh và đầu tư có bước cải thiện.

Công tác giáo dục - đào tạo được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ tốt nghiệp bậc THPT hằng năm đạt từ 90% trở lên. Số học sinh thi đỗ các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước. Toàn tỉnh có 169 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 35% chỉ tiêu kế hoạch. Đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được duy trì và thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Hoạt động văn hóa, thông tin được đẩy mạnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới thực hiện hiệu quả; các chỉ tiêu về văn hóa hằng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trọng điểm được chú trọng; tổ chức nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng khắp; công tác đào tạo vận động viên năng khiếu, tuyển chọn, tập huấn đội tuyển tham dự các giải khu vực và toàn quốc được quan tâm. Cơ sở hạ tầng dịch vụ, du lịch được đầu tư, nâng cấp, lượng khách du lịch, doanh thu du lịch tăng cao; các hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến, hợp tác phát triển du lịch được tăng cường.

Ngày 10/1/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng. Theo đó, thành lập huyện Hà Quảng trên cơ sở nhập huyện Thông Nông với huyện Hà Quảng; thành lập huyện Quảng Hòa trên cơ sở nhập huyện Phục Hòa với huyện Quảng Uyên; thành lập huyện Trùng Khánh trên cơ sở nhập huyện Trà Lĩnh với huyện Trùng Khánh.

Năm 2020 là năm đầy khó khăn, thử thách, Cao Bằng cùng cả nước chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo điều chỉnh, sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định đời sống của nhân dân. Tiến hành tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được trong 5 năm 2016 - 2020 đã tạo nên động lực to lớn để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đưa tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Theo baocaobang.vn

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 277