Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 972

Để có chủ trương chỉ đạo ở tầm chiến lược đối với công tác chuyển đổi số tại địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/3/2022 về xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Quyết định, Kế hoạch, Công văn chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi số; trong đó giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành triển khai các nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành Trung ương, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trong năm 2022, đã đạt được những kết quả quan trọng các nhiệm vụ phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Đối với phát triển hạ tầng số, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh đã được triển khai (theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin), nền tảng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp địa chỉ IP mạng truyền số liệu chuyên dùng để triển khai kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu Quốc gia (NGSP) đáp ứng sẵn sàng khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 100% UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh đã được đưa vào vận hành thí điểm. UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành của Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Cao Bằng; hoàn thành tích hợp dữ liệu của 8 phân hệ. Nhiệm vụ nâng cấp, xây dựng nền tảng, duy trì hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Cao Bằng (IOC) được xác định là 01 nhiệm vụ ưu tiên triển khai trong Đề án Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Triển khai kết nối chính thức Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai sử dụng thống nhất trong tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trao đổi văn bản và xử lý công việc, kết nối liên thông 04 cấp (từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) tại 100% các cơ quan hành chính nhà nước và sử dụng có hiệu quả. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt 100%; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt trên 97%. Hệ thống được kết nối thông suốt với Trục liên thông văn bản quốc gia. Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được triển khai đồng bộ đến 100% các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Số lượng Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đang hoạt động là 256. Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh hoạt động ổn định, phục vụ hơn 8.500 tài khoản người dùng. Triển khai tích hợp 2.650 chứng thư số chuyên dùng (trong đó: 642 chứng thư số cho tổ chức, 2.008 chứng thư số cho cá nhân) lên Phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai kết nối 04 cấp (từ Trung ương đến cấp xã) với 22 điểm cầu UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, 10 điểm cầu cấp huyện và 161 điểm cấp xã. Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh hoạt động ổn định, phục vụ việc báo cáo định kỳ và báo cáo tổng hợp kinh tế - xã hội của tỉnh với Chính phủ, kết nối thông suốt với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu cho Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng được quan tâm chú trọng, hệ thống giám sát an toàn thông tin tỉnh Cao Bằng (SOC) được triển khai để giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm, kịp thời các nguy cơ tấn công mạng cho 1.200 máy tính tại các cơ quan, đơn vị, kết nối chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Hoàn thành việc xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ, phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ, thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho 08 hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh gồm: Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông và Cổng Dịch vụ công tỉnh; Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh; Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh; Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh; Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh; Trung tâm dữ liệu tỉnh, Hệ thống Cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Đối với nhiệm vụ Kinh tế số, Xã hội số: Đến nay Số lượng cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có địa chỉ số là 136.787 hộ (đạt 97,43%); Số lượng hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang là 66.164 hộ (đạt 47,13%); Số thuê bao băng rộng di động có phát sinh lưu lượng (thoại và dữ liệu hoặc dữ liệu) là 335.691 thuê bao (đạt 61,82%). Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác: 232.000 người (đạt 42,72%). Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có 1.452, số lượng doanh nghiệp nộp thuế điện tử: 1.403. Số doanh nghiệp có kết nối Internet băng rộng: 1.452 (đạt 100%). Số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử: 1.208 (đạt 83,2%). Số lượng doanh nghiệp kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh: 22.

Cao Bằng có 29.797 hộ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart

Hoạt động của sàn thương mại điện tử Postmart trong năm 2022: 13.545 lượt giao dịch, 29.797 hộ (đạt 21,22%) sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn; 29.797 hộ (đạt 21,22%) sản xuất kinh doanh được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận; 2.278 số/loại sản phẩm được đưa lên sàn. Hoạt động của sàn thương mại điện tử Voso là 2.818 lượt giao dịch: 15.521 hộ (đạt 11,06%) sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn; 9.251 hộ (đạt 6,59%) sản xuất kinh doanh được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận: 1.123 số/loại sản phẩm được đưa lên sàn (hiện nay sàn thương mại điện tử Voso đang trong quá trình nâng cấp).

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được quan tâm thực hiện, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số cho 1.250 cán bộ công chức, viên chức; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp; giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả; bố trí dành thời lượng nhất định để truyền thông về chuyển đổi số; tổ chức Hội thảo An toàn thông tin trong chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2022 để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, cộng đồng doanh nghiệp về sự cần thiết, tính cấp thiết của An toàn thông tin, nâng cao nhận thức tự bảo vệ khi tham gia hoạt động trên môi trường số.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban Chuyển đổi số Quốc gia giao cho tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao cho tỉnh Cao Bằng, đưa nội dung vào Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2022, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn tập trung triển khai phần mềm Quản lý trạm y tế xã - HMIS đến 100% các xã, phường, thị trấn theo hướng dùng chung phần mềm quản lý y tế duy nhất ở các cơ sở khám chữa bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Hệ thống có khả năng kết nối, liên thông dữ liệu thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế cơ sở V20 của Bộ Y tế. Giao cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành chỉ tiêu 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đat 50% cho từng cơ quan đơn vị địa phương; lựa chọn dịch vụ công trực tuyến phù hợp công bố chỉ tiếp nhận trực tiếp; xây dựng chính sách giảm phí, lệ phí, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; giao nhiệm Bưu điện tỉnh tham gia hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

       Hiện nay, toàn tỉnh có 22 đơn vị thông báo 374 danh mục thủ tịch hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; Cổng Dịch vụ công tỉnh Cao Bằng đang cung cấp 1.486 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần; tích hợp, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 1.162 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần. Đến nay, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 72,52%, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt 23,67%.

Tổ công nghệ số cộng đồng được các huyện, các xã chỉ đạo, đôn đốc thành lập theo đúng tiến độ kế hoạch của UBND tỉnh. Đến nay, đã có quyết định thành lập được 1.462 tổ công nghệ số cộng đồng với 6.502 thành viên. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia, UBND các huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp bưu chính, công nghệ thông tin tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ hoạt động cho các thành viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện chuyển đổi số còn một số khó khăn, hạn chế như: Hạ tầng mạng chưa được tái cấu trúc, hoàn thiện; hiệu quả sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng còn hạn chế; chưa xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu tập trung. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành mới đang được xây dựng với quy mô chưa đáp ứng được yêu cầu; dữ liệu về các lĩnh vực quản lý của tỉnh đang được lưu trữ rời rạc trên các hệ thống thông tin khác nhau, nhiều thông tin dữ liệu cần thiết chưa được tạo lập, chuẩn hóa, số hóa để phục vụ việc tra cứu và chia sẻ. Nguồn lực đầu tư từ ngân sách địa phương cho các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; chưa thu hút được các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư phát triển vào chuyển đổi số do thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số hoạt động còn nhỏ hẹp. Nguồn nhân lực thực hiện công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao còn thiếu; chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn và tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đảm bảo an toàn thông tin mạng theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1406/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Dương Liễu

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 615
  • Hôm nay: 6261
  • Trong tuần: 164 262
  • Tổng lượt truy cập: 17737276
  • Tất cả: 42537