No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 160

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 17/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và hoạt động tín dụng chính sách năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý I và năm 2023. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh báo cáo tại cuộc họp

 Trong năm 2022, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh cùng với sự nỗ lực, cố gắng của BĐD HĐQT cấp huyện, NHCSXH, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các đơn vị có liên quan… những nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong quý IV/2022 và cả năm 2022 đã hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, trong năm, NHCSXH tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng cơ sở theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Năm 2022 tăng trưởng đạt 261,3 tỷ đồng so với năm 2021, hoàn thành 100% kế hoạch được giao; thực hiện hỗ trợ lãi xuất cho khách hàng theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; chất lượng hoạt động tín dụng, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn 0,07% (giảm 0,04%, số tiền 816 triệu đồng so với năm 2021), Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu giảm 05 Tổ so với năm 2021, đến 31/12/2022 không còn Tổ hoạt động yếu; chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại 100% xã/phường/thị trấn xếp loại hoạt động tốt; 100% Phòng giao dịch NHCSXH huyện xếp loại chất lượng hoạt động tốt.

Tổng nguồn vốn năm 2022 đạt 3.451,4 tỷ đồng, tăng 144,7 tỷ đồng so với quý III/2022, tăng 514,1 tỷ đồng so với năm 2021. Doanh số cho vay quý IV/2021 là 301,4 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 1.260,1 tỷ đồng, với 23.553 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ quý IV/2021 là 157,5 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 749,7 tỷ đồng (trong đó doanh số xóa nợ 248 triệu đồng), bằng 78,54% doanh số cho vay. 69.911 khách hàng còn dư nợ và số hộ còn dư nợ 57.503 hộ. Dư nợ bình quân đạt 59,8 tỷ đồng/hộ; dư nợ bình quân/huyện: 343,9 tỷ đồng/huyện; dư nợ bình quân/xã: 21,4 tỷ đồng/xã.

Tổng dư nợ cho vay 18 chương trình tín dụng đạt 3.439,9 tỷ đồng, tăng 143,9 tỷ đồng so với quý III/2022, tăng 510,1 tỷ đồng so với năm 2021 (tăng trưởng năm 2022 tăng 312,7 tỷ đồng so với tăng trưởng của năm 2021), hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2022. Nợ xấu 3,06 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,10%/tổng dư nợ, giảm 0,09 tỷ đồng so với quý III/2022, giảm 0,23 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó: Nợ quá hạn 2,3 tỷ đồng, chiếm 0,07%/tổng dư nợ, giảm 0,27 tỷ đồng so với quý III/2022, giảm 0,82 tỷ đồng so với năm 2021. Có 10/10 đơn vị [1]nợ quá hạn giảm so với năm 2021; Nợ khoanh: 0,76 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,02%/tổng dư nợ, tăng 0,18 tỷ đồng so với quý III/2022, tăng 0,59 tỷ đồng so với năm 2021.

Tính đến 31/12/2022 các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện dịch vụ ủy thác 3.427,2 tỷ đồng, chiếm 99,63%/tổng dư nợ của NHCSXH, tăng 141,2 tỷ đồng so với quý III/2022 và tăng 503,1 tỷ đồng (tăng 306.682 trđ so với tăng trưởng của năm 2021), tỷ lệ tăng trưởng 17,23% so với năm 2021, hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Năm 2023, phấn đấu, hoàn thành 100% nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân; Hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng được giao năm 2023; Tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH có lãi suất trên 6%/năm được giải ngân trong năm 2022-2023 theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Văn bản số 4279/HD-NHCS của Tổng Giám đốc NHCSXH, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách. Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác năm 2023, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo với NHCSXH theo quy định, đảm bảo hoàn thành 100% công tác kiểm tra giám sát...

 

Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu: Thành viên BĐĐ HĐQT các cấp, tiếp tục nêu cao vai trò của các thành viên BĐD HĐQT các cấp đặc biệt là các thành viên BĐD HĐQT là Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách. Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn. NHCSXH  tỉnh tham mưu Trưởng BĐD HĐQT kịp thời giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các đơn vị huyện, thành phố, đồng thời căn cứ kết quả thực hiện của các đơn vị thực hiện điều chỉnh linh hoạt, không để tồn đọng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Trung ương giao. Ứng dụng và khai thác có hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo hướng đổi mới công nghệ số, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, an toàn, phù hợp với khả năng sử dụng và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính toàn diện của khách hàng, hiện đại hóa công tác quản trị điều hành, tác nghiệp của NHCSXH.

UBND, Ban giảm nghèo cấp xã, kịp thời rà soát và xác nhận đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện, thuộc đối tượng đều được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ; việc cho vay phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng thụ hưởng trên cơ sở đánh giá khả năng sự dụng vốn, cam kết thực hiện nghĩa vụ của người vay. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đối với các Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân...

Kim Cúc

 

 

 

 

 

 

  

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 193