Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017
Lượt xem: 1869

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tình hình kinh tế trong nước tiếp tục có sự chuyển biến tích cực nhưng nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông, lâm nghiệp và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, các cấp, ngành tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hoàng Xuân Ánh 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tình hình kinh tế trong nước tiếp tục có sự chuyển biến tích cực nhưng nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông, lâm nghiệp và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, các cấp, ngành tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh, thăm vùng sản xuất rau sạch tại xóm Thái Cường, xã Bình Long (Hòa An). Ảnh: Phương oanh

Năm 2016, KT - XH của tỉnh tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; giáo dục - đào tạo, chăm lo sức khỏe nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện; các hoạt động khoa học, công nghệ, thông tin, truyền thông được đẩy mạnh thực hiện; công tác quản lý tài nguyên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; công tác dân tộc, tôn giáo được triển khai đồng bộ, có hiệu quả thiết thực; cải cách hành chính được đẩy mạnh, công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại của tỉnh được mở rộng và ngày càng đi vào thực chất với một số hoạt động quan trọng được tổ chức thành công.

Kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy giảm, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng 6,13%; thu ngân sách hơn 1.386 tỷ đồng (bằng 106,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 100,3% so với năm 2015, trong đó khu vực nội địa đạt hơn 1.178 tỷ đồng); kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt trên 2 tỷ USD, vượt 146,2% kế hoạch, tăng 30% so với năm 2015; kim ngạch hàng hóa chuyển cửa khẩu qua địa bàn trên 2 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 52,3% so với năm 2015; hoạt động dịch vụ tiếp tục phát triển, đặc biệt du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh, tăng 21% so với năm 2015, đón trên 742 nghìn lượt du khách đến với Cao Bằng. Mặc dù chịu tác động tiêu cực của diễn biến thời tiết nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn giữ ổn định, tổng sản lượng lương thực đạt 261,4 nghìn tấn, bằng 101,7% kế hoạch, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 36 triệu đồng/ha, đạt kế hoạch; đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định; Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. ---Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,94% (theo chuẩn nghèo đa chiều), đạt kế hoạch đặt ra. Đến nay, tỉnh đã thu hút được 224 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 28.756 tỷ đồng, trong đó có 12 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn 50,6 triệu USD. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT - XH của tỉnh năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, một số chỉ tiêu đạt thấp và chưa đạt so với kế hoạch đã đề ra. Năm 2017, tình hình thế giới, khu vực có thể tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức tới nền kinh tế nước ta, như: Tình hình biển Đông tiếp tục căng thẳng, cuộc bầu cử tại Campuchia; xung đột sắc tộc, khủng bố, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ làm gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng đến môi trường hòa bình, ổn định và sự phát triển. Sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới, những diễn biến mới đây và xu hướng quan hệ kinh tế thương mại giữa các nước theo chiều hướng bảo hộ sẽ ảnh hưởng nhiều mặt tới sự phát triển kinh tế đất nước. Thời gian tới, do nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc có thể giảm sẽ ảnh hưởng tới các hoạt động xuất nhập khẩu, chuyển cửa khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh, bên cạnh đó để đảm bảo các cân đối lớn về chi tiêu ngân sách nhà nước, nguồn lực đầu tư công từ Trung ương cấp cho tỉnh vẫn tiếp tục hạn chế. Đây là những khó khăn, thách thức có ảnh hưởng quan trọng tới tình hình phát triển của tỉnh ta trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu vượt bậc, trên cơ sở khắc phục những khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017 bằng một số giải pháp sau:

Một là, các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, Thành phố triển khai khẩn trương các nội dung để thực hiện chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh; triển khai quyết liệt, đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương đảm bảo phù hợp với thực tế tại địa phương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chuyển phương thức từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo, phục vụ; quyết tâm xây dựng bộ máy tổ chức liêm chính, minh bạch, hiệu quả; nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy phát triển KT - XH nhanh và bền vững” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những hành động cụ thể. Chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các chính sách đi vào cuộc sống. Gắn việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cá nhân. Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ đã giao các đơn vị triển khai thực hiện, đặc biệt là đối với một số lĩnh vực được dư luận quan tâm. Các thành viên UBND tỉnh thường xuyên kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của sở, ngành, đơn vị mình. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

Ba là, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp; thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sử dụng các giống cây, con có thế mạnh của từng địa phương, định hướng thị trường; sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao giá trị nông sản trên một đơn vị diện tích. Tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển trang trại, chăn nuôi công nghiệp tập trung; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, thúc đẩy các hình thức liên doanh, liên kết; đưa các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vào cuộc sống. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng tập trung hơn, quyết liệt hơn; năm 2017 phấn đấu có trên 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Làm tốt công tác bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép.

Tiếp tục nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể hỗ trợ, phục hồi hoạt động của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xây dựng và phát triển thương hiệu một số sản phẩm đặc sản của địa phương; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (tập trung tuyên truyền, khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của tỉnh Cao Bằng).

Bốn là, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo nguồn thu ổn định. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quản lý thu, chống thất thu ngân sách; nâng cao hiệu quả hoạt động thu ngân sách về đất đai, tài nguyên khoáng sản, thuế xuất nhập khẩu, phí, lệ phí; bổ sung hoàn thiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả 3 đề án thu ngân sách nhà nước. 

Phân bổ ngân sách theo hướng nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chi theo kế hoạch; ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện chính sách, chế độ an sinh xã hội, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo; đảm bảo chi thường xuyên trong phạm vi dự toán được giao. Đẩy mạnh thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung chỉ đạo công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình, dự án hoàn thành.

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, chất lượng xây dựng ngay từ khâu quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, trình tự, thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, chất lượng công trình... Tiếp tục xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, công trình cấp bách. Chỉ tổ chức đấu thầu các dự án đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí được vốn theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ; ban hành các văn bản hướng dẫn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 phù hợp với điều kiện của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư hạ tầng, khai thác hiệu quả quỹ đất khu đô thị mới thành phố Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án thu ngân sách từ đất đai; tổ chức đối thoại doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản để hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất, chế biến khoáng sản; ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản; thực hiện quy định ký quỹ phục hồi môi trường đối với các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản và cơ sở phát sinh nước thải công nghiệp nộp phí năm 2017.

Thứ sáu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, hoàn thành đúng chỉ tiêu, kế hoạch. Duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục các bậc học. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên trong toàn ngành để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Tiếp tục thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học. Thực hiện sâu rộng việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá; tổ chức tốt các hoạt động dạy, học theo hướng đổi mới nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng dạy, học.

Thứ bảy, tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế; đa dạng hoá các loại hình truyền thông, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ và các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, để mọi người dân tự nguyện tham gia vào công tác chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, gia đình và xã hội. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, tổ chức bao vây, dập tắt kịp thời dịch bệnh, hạn chế tối đa tử vong do dịch bệnh. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu y tế - dân số và các chương trình y tế khác. 

Thứ tám, triển khai ký kết và thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận quốc tế của tỉnh, trước hết là các thỏa thuận hợp tác với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đặc biệt là 2 thành phố Bách Sắc, Sùng Tả và các huyện biên giới tiếp giáp với tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục tăng cường quan hệ với đại sứ quán các nước nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, hỗ trợ phát triển. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức các hoạt động xúc tiến vận động viện trợ. Tăng cường công tác ngoại giao hợp tác kinh tế, xúc tiến hợp tác đầu tư, thương mại quốc tế.

Thứ  chín, triển khai quyết liệt, thực chất, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ đã được cụ thể hóa tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng, trong đó nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để giảm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thông qua cơ chế một cửa. Triển khai phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ phức tạp, kéo dài…; thống nhất, phối hợp tốt để bảo đảm thanh tra, kiểm tra không trùng lắp, không cản trở, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc diễn biến tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở và khu vực biên giới.

UBND tỉnh mong được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh cùng UBND tỉnh quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đặt ra trong năm 2017 để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển KT - XH của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020.

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 79
  • Hôm nay: 12852
  • Trong tuần: 105 174
  • Tổng lượt truy cập: 16259085
  • Tất cả: 25671