Tỉnh Cao Bằng: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
Lượt xem: 2260

Tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng diễn ra sáng 24/1/2018, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lê Hải Hòa, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng diễn ra sáng 24/1/2018, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lê Hải Hòa, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Toàn cảnh Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: caobang.gov.vn)

Đồng chí Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, trong năm 2017, đã có 85 kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đã được tiếp nhận và chuyển tới các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, trong đó có 78 kiến nghị được xử lý, giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 88,23%. Các kiến nghị chưa được xem xét, giải quyết chủ yếu là các kiến nghị chung về môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến cơ chế, chính sách của Trung ương, một số kiến nghị mới phát sinh trong 3 cuộc gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã từ ngày 18-19/01/2018; tất cả các kiến nghị đã được Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo trả lời doanh nghiệp và vẫn đang được các sở ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, giải quyết.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Trên tinh thần đó, Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ nhất, giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì xây dựng phần mềm quản lý nhiệm vụ để rà soát các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, bao gồm các nhiệm vụ xử lý kiến nghị doanh nghiệp, phấn đấu đưa vào sử dụng từ quý III/2018. Thông qua phần mềm này tất cả các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao sẽ được cập nhật, theo dõi và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong việc cập nhật số liệu báo cáo đảm bảo đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ các thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Các nhiệm vụ đã được chỉ đạo nhưng chưa xử lý dứt điểm hoặc đến hạn định nhưng không báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ sẽ đề xuất hướng xử lý nghiêm. Đồng thời, giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp làm cơ sở đánh giá, phân loại công chức, viên chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong năm.

Thứ hai, giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng đề án thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch cấp tỉnh, do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách. Trung tâm là đầu mối duy nhất thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, tài chính… đối với các dự án không sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nằm ngoài Khu kinh tế, bao gồm cả những dự án mới và những dự án đang triển khai, hoạt động. Việc thống nhất đầu mối trong công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp sẽ giúp tỉnh tập trung nguồn lực, tạo sự phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu công việc, từng cá nhân, cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, tìm kiếm thông tin xúc tiến đầu tư một cách thực chất, hiệu quả hơn.

Thứ ba, nghiên cứu việc thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh theo tinh thần dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dự kiến ban hành trong năm 2018. Trung tâm là nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, baogồm các thủ tục hành chính của các ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, của các sở, ban, ngành và cơ quan Trung ương thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; trong đó ưu tiên một số thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng, đầu tư, đất đai, tư pháp, hộ tịch, giao thông...Trung tâm hành chính công tỉnh sẽ giảm từ nhiều đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ngành xuống chỉ còn 1 đầu mối; khắc phục hạn chế hiện nay dù là cơ chế một cửa, nhưng thời gian chờ đợi, trả kết quả hồ sơ còn dài; chất lượng giải quyết TTHC còn thấp, khiến doanh nghiệp, người dân phải đi lại nhiều lần.

Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có chỉ đạo về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Giao Thanh tra tỉnh là đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh rà soát các kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các ngành, địa phương đối với từng doanh nghiệp; trường hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các ngành trùng lặp, chồng chéo với hoạt động của Kiểm toán nhà nước thì chủ động phối hợp, trao đổi thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, nhằm bảo đảm sự kế thừa thanh tra, kiểm tra, không cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Đồng chí cho biết, nhìn chung, việc giải quyết các nghị của doanh nghiệp của các sở, ban, ngành, địa phương trong năm 2017 kịp thời và đầy đủ hơn. Tuy nhiên, một số kiến nghị tuy được các sở, ngành trả lời nhưng việc trả lời thiên về giải thích pháp luật và không nêu hướng giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp, chưa đưa ra được giải pháp nhằm giải quyết được vấn đề của doanh nghiệp một cách rốt ráo, thực chất. Một số kiến nghị còn đang chờ giải quyết, chưa có hồi âm.

caobang3-enternews-1516799846

Đại biểu dự Hội nghị (Ảnh: caobang.gov.vn)

Tại Hội nghị, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp cũng đưa ra một số kiến nghị khác như:  Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án xây dựng và điều phối hoạt động Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh là cơ quan đầu mối tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp. Phối hợp với Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động lấy ý kiến doanh nghiệp theo chuyên đề tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chât lượng các đề xuất, kiến nghị.

Bên cạnh đó, Tổ sẽ phối hợp có hiệu quả hơn với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong việc theo dõi, đôn đốc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp; Triển khai việc khảo sát, đánh giá phản hồi của doanh nghiệp đối với kết quả giải quyết kiến nghị của các sở, ngành, địa phương đối với các kiến nghị do Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp tập hợp từ giao Ban Quản lý dự án và chuyển đến các cơ quan chức năng).

Tổ cũng đề nghị UBND tỉnh giao Ban quản lý dự án xây dựng và điều phối Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh là cơ quan chịu trách nhiệm thí điểm việc khảo sát chất lượng điều hành kinh tế của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện/thị, là cơ sở để UBND tỉnh có chỉ đạo cụ thể nâng cao chỉ số PCI toàn tỉnh.

Đồng thời, xây dựng và triển khai một số thiết chế mạnh để thay đổi căn bản các hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động doanh nghiệp như: Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý nhiệm vụ để rà soát các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; xây dựng đề án thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch cấp tỉnh và Trung tâm hành chính công của tỉnh.

Theo dien dan doanh nghiep

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 125
  • Hôm nay: 5116
  • Trong tuần: 163 117
  • Tổng lượt truy cập: 17736131
  • Tất cả: 41392