No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 217

Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 10/01/2023, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại biểu dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, một số sở, ngành; phòng dân tộc các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, được quần chúng nhân dân triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời. Các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng… đã góp phần quan trọng giúp đồng bào vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện cuộc sống.

Trong năm, Ban Dân tộc tỉnh đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện tốt các chính sách cho người có uy tín; cấp báo cho trên 437 nghìn tờ báo các loại cho người có uy tín; trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2027 được 09/10 huyện, thành phố; tổ chức thăm ốm, thăm viếng gần 100 trường hợp; cung cấp thông tin thời sự cho 996 người có uy tín; tổ chức 04 cuộc kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tại các huyện: Thạch An, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hạ Lang. Triển khai các Dự án do Ban Dân tộc chủ trì thuộc CTMTQG như: Dự án phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, phát hiện kịp thời các đối tượng có nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

Tiếp tục triển khai các dự án cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư trên 180 tỷ đồng; hỗ trợ kịp thời các đối tượng bảo trợ xã hội; Hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện các chính sách, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ y tế, giáo dục, công tác trẻ em và bình đẳng giới, bố trí ổn định dân cư, di dân tự do; chương trình nước sinh hoạt…

Năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch, cơ chế thực hiện liên quan trong triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025. Thực hiện tốt các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND các cấp và các quyết định của UBND các cấp về kế hoạch phát triển KT-XH để xây dựng các kế hoạch chi tiết đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình, chính sách dân tộc. Chỉ đạo các cấp, ngành nắm tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp điều hành, chỉ đạo sát thực tiễn. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện các dự án, chương trình, chính sách để kịp thời phát hiện và khắc phục những sai sót trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số nỗ lực vươn lên thoát nghèo; xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tiên tiến, văn minh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận, thảo luận về công tác nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; thực trạng và giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bảo Lâm và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo khẳng định, năm 2023 là năm có nhiều nhiệm vụ nặng nề, đặc biệt là việc đưa toàn bộ nội dung CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025 vào đời sống. Do đó, đồng chí đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, các địa phương thuộc diện thụ hưởng các CTMTQG và các sở, ngành liên quan nắm tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp điều hành, chỉ đạo sát thực tiễn, hiệu quả. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các ban, ngành tham mưu, rà soát lại các nghị quyết, văn bản liên quan đến cơ chế chính sách, định mức phân bổ vốn để kịp thời điều chỉnh, triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo mục tiêu chương trình, chính sách đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách dân tộc, nhất là đối với cơ sở, trong đó, tập trung hướng dẫn và giám sát thực hiện các nội dung chính sách của CTMTQG bảo đảm đúng quy trình, quy định; kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở.

Dương Liễu

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 50