No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 186

Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 10/01, Sở Tư pháp tổng kết công tác tư pháp năm 2022, triển khai công tác tư pháp năm 2023. Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại biểu dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong tỉnh.

 

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023

Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã tập trung vào các nhóm nhiệm vụ cụ thể được xác định trong lĩnh vực công tác năm 2022 và các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được nâng cao, đảm bảo các VBQPPL được kiểm soát chặt chẽ trước, sau khi ban hành...

Năm 2022, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng, với 37 thành viên và do 01 đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thu hút 19.352 lượt người với 32.464 lượt đăng ký tham gia dự thi. Các tổ đã hòa giải thành 943/1443 đạt 65% góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị ở địa phương.

Số vụ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính là 11.892 vụ, giảm 3.468 vụ so với cùng kỳ năm 2021; quyết định xử phạt vi phạm hành chính 21.047 quyết định, giảm 6.363 quyết định so với cùng kỳ năm 2021; 397 đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính với 441 đối tượng, tăng 91 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021. Sở tiếp tục thực hiện tốt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Triển khai đồng bộ, hiệu quả Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện tra cứu, xác minh và cấp Phiếu lý lịch tư pháp 2.335 trường hợp, tăng 202% so với năm 2021; tiếp nhận 5.857 thông tin lý lịch tư pháp do các cơ quan chuyển đến, tăng 18,8% so với năm 2021. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Toàn tỉnh đã thực hiện 3.293 việc giao dịch bảo đảm, trong đó có 1.761 việc đăng ký và 1.532 việc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Các luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng đã thực hiện xong 356 vụ việc, doanh thu trên 456.656.000 đồng, tăng 24,7% cùng kỳ năm 2021, nộp ngân sách nhà nước 45.999.000 đồng, tăng 38,5% cùng kỳ năm 2021.

Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch và các loại việc khác được 1.132 việc; chứng thực được 41.210 bản sao, chứng thực chữ ký được 139 việc, với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là 887.219.000 đồng, đạt 97,5% so với chỉ tiêu kế hoạch giao.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thực hiện đấu giá 112 cuộc, giảm 31 cuộc so với cùng kỳ năm 2021. Giám định tư pháp phát sinh trên toàn tỉnh là 719 vụ việc. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã thực hiện 802 vụ việc, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, tăng cường sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành đạt tỷ lệ trên 95%.

Năm 2023, Ngành tư pháp tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật đối với các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành cho các sở, ban, ngành, địa phương. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Công ước La Hay năm 1993, Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý; nâng cao trách nhiệm tự quản của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật...

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị: Thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản thuộc thẩm quyền cấp tỉnh thuộc lĩnh vực tham mưu; kịp thời tham mưu cụ thể hóa các văn bản cấp trên để những chính sách, pháp luật được kịp thời trên địa bàn tỉnh theo các cấp. Đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra, kiểm tra các văn bản đặc biệt các văn bản quy phạm pháp luật, các dự thảo Nghị quyết trình đến HĐND tỉnh. Tiếp tục quản lý tốt và tạo điều kiện cho các hoạt động của Luật sư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục nâng cao về sự xác thực trong công tác công chứng, chứng thực, đặc biệt liên quan về công chứng, chứng thực cho nội dung đất đai. Tham mưu cho UBND tỉnh về cách xử lý các tình huống cũng như những khó khăn tổn tại trong công tác đấu giá, đảm bảo phù hợp với địa phương và theo quy định đúng pháp luật. Đề nghị hoàn thành công tác giám định tư pháp trong thời gian sớm nhất; quan tâm hơn nữa đến các đối tượng yếu thế, các đối tượng dân tộc thiểu số ít người, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đồng bào được tham gia tiếp cận, cũng như thụ hưởng những quyền lợi của pháp luật liên quan chế độ, chính sách của nhà nước. Chú trọng hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, doanh nghiệp chịu tác động của dịch COVID-19. Tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Đề nghị thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin; Tiếp tục nâng cấp, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng; thực hiện các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin với cơ sở dữ liệu do các bộ, ngành, cơ quan khác quản lý, đặc biệt là thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nâng cao chất lượng công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã; tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng trao Bằng khen thành tích 10 năm Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật cho Sở tư pháp Cao Bằng

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân, trong đó Khen Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã có thành tích 10 năm Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 01 cá nhân có thành tích thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sở tặng Giấy khen cho 06 tập thể 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp.

 

Lãnh đạo Sở tư pháp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp

 

Kim Cúc 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 175