No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 216

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 26

Chiều 16/11/2022, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 26. Tham dự có đại diện các ban xây dựng Đảng của Trung ương theo dõi tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị tiến hành công tác cán bộ. Thông qua các dự thảo văn bản: (1) Kế hoạch quản lý và sử dụng biên chế toàn tỉnh giai đoạn 2022-2026; (2) Kế hoạch sử dụng biên chế khối Đảng, đoàn thể giai đoạn 2022-2026; (3) Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; (4) Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; (5) Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh; (6) Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng biên chế, giai đoạn 2022-2026; (7) Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; (8) Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đổi với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; (9) Hướng dẫn khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên; (10) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (thay thế Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX); (11) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (12) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (13) Báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; (14) Báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 1/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"; (15) Báo cáo kết luận giám sát và dự thảo thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về lãnh đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; (16) Báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; (17) Tờ trình số 62-TTr/ĐĐ, ngày 10/11/2022 của Đảng đoàn HĐND tỉnh về xin ý kiến tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; (18) Tờ trình số 408-TTr/BCSĐ ngày 15/11/2022 của Ban Cán sự  Đảng UBND tỉnh về xin ý kiến việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp phân bổ ngân sách nhà nước hằng năm chi tiết theo danh mục dự án đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thông qua dự thảo văn bản trình tại hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhất trí thông qua các dự thảo văn bản trình tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo và trình ký ban hành theo quy định. Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới cần làm rõ hơn một số nội dung về cơ chế chính sách; Báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh cần bổ sung nội dung về kiến nghị đề xuất đối với từng cấp, quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất nhà tạm giam trên địa bàn tỉnh.

Nhất trí với đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh dự kiến nội dung Nghị quyết về phân cấp phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm chi tiết theo danh mục dự án đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Trong đó HĐND tỉnh phân cấp cho HĐND các huyện, thành phố nội dung điều chỉnh danh mục dự án đầu tư của các huyện, thành phố tại Nghị quyết số 29-NQ/HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Dương Liễu    

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 206