Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 606

Ngày 31/01/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy đã ký ban hành Văn bản số 219/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Văn bản chỉ đạo như sau:

1. Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình) năm 2024.

Chú trọng công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 11/12/2023 của Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Tiếp tục đề xuất, tham mưu, thực hiện các biện pháp quyết liệt tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo các Văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn kéo dài từ năm 2022, 2023 sang năm 2024.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện Chương trình, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chủ dự án, tiểu dự án thành phần để tổng hợp, báo cáo các cơ quan cấp trên theo quy định.

2. Các cơ quan chủ dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình gồm các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông:

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện; tham mưu cho cơ quan cấp trên ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Chương trình theo đúng thẩm quyền quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, các cơ quan, địa phương liên quan:

Tham mưu bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; lồng ghép với dự toán ngân sách Trung ương và có giải pháp huy động tối đa các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện Chương trình trên địa bàn.

Đối chiếu số liệu chuyển nguồn kinh phí thuộc dự toán NSNN được giao năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022), năm 2023 thực hiện Chương trình (bao gồm vốn đầu tư phát triển, kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương và địa phương) được chuyển nguồn sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện đảm bảo đúng quy định, tiến độ triển khai và hiệu quả sử dụng kinh phí.

Tham mưu phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách và cấp dưới theo đúng thời hạn và quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình trong năm 2024; tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

Tham mưu chỉ đạo tổ chức công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm thực chất, khách quan, công bằng, theo quy trình quy định. Bảo đảm kết quả giảm nghèo hằng năm phải phản ánh được mức độ cải thiện các chiều thiếu hụt, tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản, chất lượng cuộc sống của người dân.

Tham mưu công tác chỉ đạo đổi mới phương thức, cách thức, hoạt động đào tạo nghề; phát triển, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, sinh kế gắn với kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

5. UBND các huyện, thành phố:

Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo bền vững, đa chiều gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phân công trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; đồng thời, nêu rõ trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng; lồng ghép với dự toán ngân sách trung ương và huy động tối đa các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện Chương trình trên địa bàn.

 Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương xây dựng các giải pháp phát huy quyền làm chủ, sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân vào công tác giảm nghèo; có tiêu chí khuyến khích cá nhân, hộ gia đình thoát nghèo, giảm nghèo bền vững.

Chỉ đạo đổi mới phương thức, cách thức, hoạt động đào tạo nghề; phát triển, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, sinh kế gắn với kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chỉ đạo tổ chức công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm thực chất, khách quan, công bằng, theo quy trình quy định. Bảo đảm kết quả giảm nghèo hằng năm phải phản ánh được mức độ cải thiện các chiều thiếu hụt, tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản, chất lượng cuộc sống của người dân.

Đối với 07 huyện nghèo gồm: Các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hạ Lang, Hà Quảng, Trùng Khánh, Nguyên Bình, Thạch An ngoài việc đánh giá kết quả giảm nghèo cần đặc biệt quan tâm đánh giá mức thu nhập bình quân đầu người hằng năm; riêng huyện Hà Quảng và huyện Trùng Khánh cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu đến năm 2025 thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng 1,8 lần so với năm 2020.

 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 103
  • Hôm nay: 10122
  • Trong tuần: 186 344
  • Tổng lượt truy cập: 20156427
  • Tất cả: 59040