Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo tại cuộc họp bàn tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc nâng công suất khai thác của các mỏ khoáng sản
Lượt xem: 534

 Ngày 30/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 1558/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo tại cuộc họp bàn tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc nâng công suất khai thác của các mỏ đang có Giấy phép khai thác còn hiệu lực, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép khai thác của các mỏ đang có Giấy phép khai thác còn hiệu lực, đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Việc nâng công suất khai thác khoáng sản đối với các mỏ có Giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực (Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản): Nhất trí thực hiện các thủ tục hành chính cho việc nâng công suất khai thác khoáng sản các mỏ vật liệu xây dựng thông thường đang có Giấy phép khai thác còn hiệu lực, đủ điều kiện để nâng công suất theo quy định của pháp luật (trữ lượng khai thác còn lại đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trong phạm vi khu vực khai thác đã thực hiện thuê đất,...).

Đề nghị các chủ đầu tư được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực có nhu cầu nâng công suất khai thác khoáng sản, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan (trường hợp cần thiết có thể mi cơ quan chuyên môn của cấp huyện để hỗ trợ) rà soát, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại nm trong diện tích khu vực khai thác, diện tích khu vực đã thuê đất, thời gian khai thác,.... đảm bảo không vượt ra ngoài phạm đã thuê đất, đủ mặt bằng (bao gồm khu vực khai thác và khu phụ trợ) để thực hiện nâng công suất khai thác. Gửi kết quả thực hiện rà soát và văn bản hồ sơ đề nghị điều chỉnh nâng công suất khai thác về Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời, triển khai việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi diều chỉnh nâng công suất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để xem xét, thẩm định theo định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trưng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện (nơi chủ dầu tư có nhu cầu nâng công suất khai thác khoáng sản), các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động xem xét, hướng dẫn chi tiết, cụ thể việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan việc nâng công suất khai thác, cn thiết có thể hỗ trợ, gửi các mẫu hồ sơ đã được cấp theo quy định để các chủ đầu tư thuận lợi khi áp dụng thực hiện. Theo đó, việc hướng dẫn các chủ đầu tư có thể đồng thời vừa thực hiện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, vừa lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh, thủ tục đánh giá tác động môi trường các thủ tục liên quan khác. Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện theo tuần, tổng hợp danh sách các mỏ, các chủ đầu tư có nhu cầu nâng công suất khai thác khoảng sản đã có văn bản gửi các cơ quan chuyên môn, và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh).

Về thẩm định hồ sơ, ý kiến tham gia với các hồ sơ liên quan việc nâng công suất của các chủ đầu tư được thực hiện với thời gian nhanh nhất để triển khai các bước tiếp theo, sớm thực hiện việc khai thác theo công suất điều chỉnh, cụ thể: Điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư: Thời gian tối đa 7 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thủ tục liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định (trong đó thời gian xin ý kiến các ngành là 3 ngày làm việc).

Thẩm định dự án: Đối với dự án điều chỉnh chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, chủ đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Đối với dự án điều chỉnh lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Thời gian thẩm định tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ liên quan, Sở Xây dựng phải có ý kiến thẩm định đối với Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh.

Thẩm định, trình phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Thời gian tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thủ tục liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thẩm định cấp điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sn: Thời gian tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thủ tục liên quan, S Tài nguyên và Môi trường có báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trong vòng tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo UBND tinh xem xét, quyết định các thủ tục liên quan.

Đối với các ý kiến tham gia thủ tục hành chính, hoặc các thủ tục hành chính liên quan khác (nếu có): Thời gian tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thủ tục liên quan, phải có ý kiến tham gia, thẩm tra, thẩm định, cấp phép hoặc báo cáo, tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Đẩy nhanh các thủ tục cấp phép khai thác đối với các mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác khoảng sản: Các chủ dân tự (có mỏ vật liệu xây dựng đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản) chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của cấp huyện, của tỉnh tiến hành rà soát các thủ tục liên quan (kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; chấp thuận chủ trương đầu tư; lập báo cáo đầu tư, thiết kế cơ sở; báo cáo đánh giá tác động môi trường...); triển khai thực hiện việc lập các hồ sơ thủ tục liên quan, gửi các cơ quan chuyên môn (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Xây dựng,....) để cho ý kiến, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thủ tục theo quy định.

Giao UBND các huyện (có mã đã trúng đấu giá quyền khai thác khoảng sản, đang thực hiện cấp phép khai thác khoảng sản) có liên quan chủ động rà soát, phối hợp với các chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho các mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (bao gồm khu vực khai thác, khu vực phụ trợ), bổ sung Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo thời gian, lộ trình thực hiện trong năm 2023 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát danh sách các mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (chưa thực hiện thủ tục đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất), gửi cho UBND huyện các huyện có liên quan để triển khai thủ tục đăng ký, bổ sung kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất theo đúng lộ trình thực hiện trong năm 2023. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, sớm xem xét cho ý kiến, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt các thủ tục có liên quan đến thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản của các mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trị, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Thuế tnh, UBND cấp huyện (có liên quan việc nâng công suất khai thác khoảng sản, các mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cấp đăng ký khai thác khoáng sản đất đắp), các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành để giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan việc cấp Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, đăng ký khai thác khoáng sản đất đắp. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 09/6/2023 để xem xét, quyết định.

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến điều chỉnh nâng công suất Giấy phép khai thác khoáng sản; việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; việc cấp đăng ký khai thác khoáng sản đất dắp; báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành để giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan việc cấp Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoảng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, đăng ký khai thác khoáng sản đất đắp, ngay sau khi nhận được báo cáo, tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ động, tham mưu báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh tình hình thực hiện, kết quả thực hiện; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục hành chính liên quan, giai quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

P.V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 129
  • Hôm nay: 8579
  • Trong tuần: 154 179
  • Tổng lượt truy cập: 17641356
  • Tất cả: 19647