Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
Lượt xem: 84

Ngày 08/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ký ban hành Kế hoạch số 470/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mục đích của Kế hoạch: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (gọi chung cơ quan, đơn vị) trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm sự ổn định, thống nhất, tạo thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; nhất là các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và quy định về chế độ, chính sách ở cấp cơ sở có liên quan đến nội dung Nghị quyết. Kế hoạch hành động bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa", các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần tiến hành quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thưởng xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, bảo đảm thực chất, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ, hài hòa các nhiệm vụ, giải pháp theo chủ trương của Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu gắn với phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị.

Giao Sở Nội vụ, Tư Pháp, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình, các cơ quan thông tin, báo chí; UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tập trung thực hiện theo 05 nhiệm vụ sau:

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 07-KH/TW; Củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ sở; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm cán bộ công chức, viên chức vi phạm; Phối hợp với các cơ quan dân cử. MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kim Cúc 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 44
  • Hôm nay: 1938
  • Trong tuần: 40 201
  • Tổng lượt truy cập: 15774579
  • Tất cả: 8020