Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tại năm 2023
Lượt xem: 276

Ngày 16/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo ký ban hành Văn bản số 1157/UBND-KT về việc Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tại năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UND các huyện, thành phố theo thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục tăng cường phổ biến tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tại. Thực hiện rà soát, bổ sung lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án, nhất là các dự án phát triển hạ tầng giao thông; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, xây dựng, bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai; nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa sự cố, thiên tai; Xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa lũ năm 2023; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương ăn được phê duyệt.

Tổ chức và thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng ứng phó với sự cố, thiên tại nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, tránh thiên tại. Đa dạng các hình thức truyền thông phù hợp với từng đối tượng (người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật,...); lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và hoạt động hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng.

Nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai và tim kiếm cứu nạn các cấp (đặc biệt là ở cấp cơ sở), trong đó tập trung nâng cao năng lực tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu và không để bị động trong công tác tham mưu chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, chú trọng công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, trong đó xác định lực lượng vũ trang làm nòng cốt, công tác cứu hộ, cứu nạn là hoạt động quan trọng, là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình” của lực lượng vũ trang.

Xây dựng, củng cố, đào tạo tập huấn, diễn tập đảm bảo năng lực ứng phó thiên tai kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ" cho Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tại cấp xã. Đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung phương tiện, trang thiết bị bảo đảm công tác chỉ đạo, chỉ huy, triển khai các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đa dạng hoá nguồn lực đầu tư, sử dụng nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; có giải pháp huy động nguồn lực, đặc biệt nguồn lực ngoài ngân sách để khắc phục hậu quả thiên tai; ưu tiên nguồn vốn tập trung xử lý sự cố các dự án, công trình phòng, chống thiên tại trọng điểm xung yếu trước mùa mưa bão. Tập trung huy động nguồn lực, nhân lực khắc phục nhanh chóng hậu quả thiệt hại do sự cố, thiên tại, đặc biệt ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Các sở, ban, ngành, ubnd các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được phân công tại văn bản chủ động triển khai thực hiện.

Tải về

 

K.C

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1