Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lượt xem: 60

Ngày 03/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Kế hoạch số 429/KH-UBND về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” năm 2023.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa một cách bền vững, tạo nguồn lực để phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu văn hóa tại nơi các di sản văn hóa phi vật thể được công bố, góp phần chuyển hóa về mặt nhận thức, tạo được sự trân trọng của cộng đồng đối với di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.  Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh mang lại nền tảng vững chắc về mặt tinh thần cho Nhân dân; tạo niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước, tin tưởng những vấn đề thuộc về đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc được Nhà nước bảo vệ. Đồng thời di sản văn hóa sẽ được kế tục, duy trì, phát triển và trao truyền cho các thế hệ mai sau. Bảo tồn di sản văn hóa gắn với lợi ích cộng đồng; phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát huy danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Thực hiện hiệu quả cam kết của Việt nam đối với UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trong tỉnh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa huy động mọi nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế và phát triển văn hóa. Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Các mục tiêu cụ thể gồm: Mục tiêu bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể: Nghiên cứu, bảo tồn di sản Nghi lễ Then Tày và Hát Then, đàn tính. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động của các cá nhân, cộng đồng trong hoạt động bảo vệ di sản Nghi lễ Then Tày và Hát Then, đàn tính. Mở các lớp truyền dạy bí quyết thực hành di sản Nghỉ lễ Then Tày và Hát Then, đàn tính tại các địa phương có di sản cần bảo vệ. Xây dựng 01 mô hình điểm theo đặc thù và tính ưu tiên thực trạng của di sản văn hóa phi vật thể phục vụ phát triển du lịch.

Mục tiêu phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể: Xây dựng bộ phim tư liệu tuyên truyền, quảng bá về di sản văn hóa phi vật thể di sản Nghi lễ Then Tày và Hát Then, đàn tính.

Các nhiệm vụ gồm: Tổ chức khảo sát, đánh giá Nghỉ lễ Then Tày và Hát Then, đàn tính tại các huyện Hòa An, Trùng Khánh và thành phố Cao Bằng. Tư liệu hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về Then Tày để lưu trữ và phát huy, xúc tiến, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của di sản góp phần thúc đẩy phát triển du lịch: Chụp ảnh một số nghi lễ Then Tày; ghi âm, ghi hình xây dựng cơ sở dữ liệu Then Tày, viết chuyên để đánh giá thực trạng. Xây dựng mô hình thí điểm bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị Di sản Then gắn với phát triển du lịch tại thành phố Cao Bằng nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho người dân thành phố; nâng cao chất lượng hoạt động của phố Đi bộ Kim Đồng, tạo ra một sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Xây dựng quy chế hoạt động; xây dựng chương trình biểu diễn phục vụ khách du lịch; tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm về mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống tại địa phương có tính chất tương đồng về văn hóa…

 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 50
  • Hôm nay: 1971
  • Trong tuần: 40 234
  • Tổng lượt truy cập: 15774612
  • Tất cả: 8053