Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
Lượt xem: 305

Ngày 15/5/2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê ký ban hành Kế hoạch số 240/KH-TU thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Theo đó, mục đích của kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí tham gia viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng có chất lượng; thúc đẩy việc tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương.

Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt. Cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 03 chương trình trọng tâm, 03 nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Những nội dung tuyên truyền trọng tâm:

(1)Những kết quả bước đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Trung ương, các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh uỷ nhất là cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; các quy định, quy chế, chỉ thị về công tác cán bộ…, xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

(2)Phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát hiện những “điểm nghẽn” khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó đưa ra các giải pháp cho cấp uỷ có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

(3)Tuyên truyền về kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Những kết quả trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống "diễn biến hòa bình"; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

(4)Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

(5)Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện Quy định số 2150-QĐ/TU, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện, xã gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

 Những nội dung tuyên truyền thường xuyên:

(1)Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở dựng; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng giai đoạn 2021-2025.

(2)Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

(3)Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng.

(4)Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ đảng viên.

(5)Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức, sinh hoạt Đảng và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, củng cố vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

(6)Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nghiên cứu xây dựng, ban hành các quy chế, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng và rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

(7)Việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt và tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

(8)Phát huy vai trò, trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để huy động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

(9)Việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nhất là việc tổng kết những mô hình thí điểm về tổ chức - cán bộ và phát triển lý luận về xây dựng Đảng nhằm vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

K.C

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 77
  • Hôm nay: 5567
  • Trong tuần: 88 494
  • Tổng lượt truy cập: 16274165
  • Tất cả: 15077