Kế hoạch kiểm tra giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Lượt xem: 114

Ngày 15/5/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 đã ban hành Kế hoạch kiểm tra giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mục đích của Kế hoạch nhằm kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc chấp hành quy định về quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I và năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá hàng tháng, quý và cả năm nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình, các Dự án, Tiểu dự án, các nội dung thành phần của dự án; phát huy những mặt tích cực, kết quả đạt được, phát hiện những mặt còn yếu kém, tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó đề ra những giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo Chương trình thực hiện đạt được mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả trong thời gian tiếp theo. Giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, điều hành tổ chức thực hiện Chương trình; chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn đầu tư thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, nội dung đầu tư đáp ứng các yêu cầu của Quyết định số 1719/QĐ-TTG ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Phạm vi kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra, giám sát, đánh giá gồm: Giám sát, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình; ban hành cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện Chương trình; Giám sát, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Chương trình.

Đối tượng kiểm tra, giám sát, đánh giá là các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan được giao lầm Chủ dự án, Tiểu dư án, nội dung thành phần được phân công tại Kế hoạch số 2015/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung của dự án. UBND các xã, thị trấn và người dân là đối tượng hưởng lợi từ dự án đầu tư, hỗ trợ của Chương trình.

Thời gian tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá: Thường xuyên trong năm để kịp thời nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình của các Chủ dự án, Chủ tiểu dự án, các nội dung thành phần, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kiểm tra đột xuất tiến hành theo yêu cầu của công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền.

 

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 5949
  • Trong tuần: 88 876
  • Tổng lượt truy cập: 16274547
  • Tất cả: 15459