Kế hoạch hoạt động của BCĐ thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 210

Ngày 03/3/2023, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 442/KH-BCĐ về việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch nhằm chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch 1636/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong năm 2023; Chỉ đạo triển khai có hiệu quả chính sách của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành theo Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 “Quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030”.

Các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của Kế hoạch; Thực hiện các nội dung nhiệm vụ được quy định tại Quy chế hoạt động của BCĐ và Tổ công tác thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn  tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ: Cơ quan thường trực BCĐ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Kịp thời rà soát, đề xuất, tham mưu kiện toàn BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự các cơ quan liên quan; Thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh. Định kỳ tham mưu xây dựng kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ và kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1