Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo năm 2023
Lượt xem: 1048

Ngày 05/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Kế hoạch số 2409/KH-UBND về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo năm 2023.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) về công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo được phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 theo quy định hiện hành và hướng dẫn của cấp trên nhằm trực tiếp hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo hướng bền vững; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh và góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

anh tin bai

Hỗ trợ doanh nghiệp về công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Trường hợp đối tượng được hỗ trợ đồng thời đáp ứng các tiêu chí và mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ của Kế hoạch này và các văn bản có liên quan khác thì được xem xét, quyết định hỗ trợ một mức duy nhất do đối tượng được lựa chọn. DNNVV đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định được hỗ trợ nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước. DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là doanh nghiệp xã hội đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định được hỗ trợ trước.

Đối tượng hỗ trợ: DNNVV và DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Thời gian hỗ trợ trong năm 2023.

Cách xác định DNNVV: theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; khoản 3 Điều 3 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT. Cách lựa chọn DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Điều 14 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT.

Nội dung cụ thể gồm:

Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh (theo khoản 2, Điều 22, NĐ 80/2021/NĐ-CP) cụ thể: Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, mức hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/doanh nghiệp/năm; đối với doanh nghiệp nhỏ, mức hộ trợ tối đa 35 triệu đồng/ doanh nghiệp/ năm. Số lượng doanh nghiệp dự kiến hỗ trợ tối đa 05 doanh nghiệp.

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp (theo Khoản 3, Điều 11 NĐ 80/2021/NĐ-CP). Mức hỗ trợ 35 triệu động/ hợp đồng/ năm/ doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp dự kiến hỗ trợ tối đa 05 doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ (theo Khoản 2, Điều 22, NĐ 80/2021/NĐ-CP), cụ thể: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hợp đồng/năm/ doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp dự kiến hỗ trợ tối đa 05 doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước. Mức hỗ trợ 30 triệu đồng hợp đồng/năm/doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp dự kiến hỗ trợ: tối đa 02 doanh nghiệp.

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới (theo Khoản 3, Điều 22, NĐ 80/2021/NĐ-CP), cụ thể: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/ doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp dự kiến hỗ trợ: tối đa 05 doanh nghiệp.

Hỗ trợ chi phí quản lý trực tiếp các hoạt động hỗ trợ cho DNNVV về công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo: Chi tổ chức các cuộc họp đánh giá hồ sơ, thẩm định kết quả lựa chọn DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; chi hoạt động lựa chọn bên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ DNNVV theo quy định của Luật Đấu thầu.

 

P.V

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 151
  • Hôm nay: 7858
  • Trong tuần: 121 755
  • Tổng lượt truy cập: 17495035
  • Tất cả: 17097