Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 459

Ngày 30/01/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người đứng đầu các Tổng công ty, Doanh nghiệp nhà nước:

a) Khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP; Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giao tại Quyết định số 28/QĐ-UBND với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương; trách nhiệm, bản lĩnh; sáng tạo, hiệu quả” và cụ thể hóa chủ đề hành động phù hợp với yêu cầu và thực tế của ngành mình, cấp mình, cơ quan, đơn vị mình; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thế, thiết thực.

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực; thúc đẩy tiến độ triển khai các đề án, dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, lĩnh vực và của đất nước.

c) Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án, bố trí kế hoạch vốn năm 2023, dự án phải đáp ứng điều kiện bố trí vốn theo quy định; nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi và khả năng triển khai thực hiện dự án; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, 3 chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra.

d) Tích cực chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng cần thiết để khởi công Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, có tính liên kết giữa các địa phương; hạ tầng đô thị, khu công nghiệp; hạ tầng văn hóa - xã hội. Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng quan trọng, chiến lược...

đ) Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ đề ra; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là cắt giảm thời gian giải quyết hồ thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và đối mới việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, số hóa, thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

e) Căn cứ chức năng, thẩm quyền được giao, kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền có hình thức khen thưởng phù hợp để động viên, ghi nhận các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh thần phục vụ nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão, nhất là đối với những hành động, tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, có tính lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng và xã hội.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:

a) Tập trung theo dõi sát, phân tích, dự báo tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh, nhất là chính sách điều hành KT-XH của Chính phủ; các nhân tố lớn ảnh hưởng đến tình hình phát triển KT-XH tỉnh, chủ động, kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, định hướng, giải pháp phù hợp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH tỉnh.

b) Bám nắm tiến độ thẩm định dự thảo Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Hội đồng thẩm định cấp quốc gia và khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh theo quy định. Tham mưu tổ chức Hội nghị chuyên đề về đầu tư và xây dựng, trong đó tập trung ; xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu của từng nhóm dự án; những vấn đề cần giải quyết về: quy trình thủ tục, giải phóng mặt bằng (đăng ký nhu cầu sử dụng đất, quy hoạch...), chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (các loại rừng thuộc thẩm quyền của tỉnh, của Trung ương); giải pháp thực hiện việc giải ngân theo các mốc giải ngân được xác định tại kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện... Xem xét việc yêu cầu thủ trưởng các cơ quan là chủ đầu tư ký cam kết giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch.

c) Tổng hợp tình hình xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, các văn bản cụ thể của các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Quyết định số 28/QĐ-UBND, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/02/2023.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:

a) Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2023; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện khóa sổ kế toán năm 2022. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách Nhà nước, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, đặc biệt là các nguồn thu từ dịch vụ kinh doanh, khoáng sản, xuất nhập khẩu...; xây dựng kế hoạch bán các cơ sở nhà đất và tài sản trên đất với lộ trình chính cụ thể; xem xét việc tham mưu phương án khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong việc bán các cơ sở nhà đất và tài sản trên đất trong thời gian qua. Triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên.

b) Cùng Sở Công Thương, các địa phương, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi sát, quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường.

4. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Cao Bằng chủ động theo dõi sát tình hình, tiếp tục chỉ đạo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đảm bảo cung ứng vốn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng cho người dân và doanh nghiệp, góp phần hạn chế “tín dụng đen”. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu; nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động; tiếp tục phát triển mạnh các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động tín dụng, ngân hàng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của khách hàng, các đối tác liên quan.

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:

a) Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành công nghiệp chủ lực ngay sau kỳ nghỉ Tết; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, nhất là các dự án về thủy điện, khai thác và chế biến khoáng sản... để sớm đi vào vận hành, phát huy hiệu quả, tạo năng lực sản xuất mới.

b) Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, không xảy ra tình trạng thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung trong mọi tình huống, gây bất ổn thị trường.

c) Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm Luật Thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

6. Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới cửa khẩu (nhất là khu vực đường mòn, lối mở), thị trường nội địa để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là những mặt hàng phục vụ đời sống nhân dân dịp lễ hội đầu năm và các mặt hàng thiết yếu khác. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hàng hóa vi phạm vận chuyển từ biên giới vào nội địa.

Theo dõi, cập nhật, bảo đảm tiến độ thông quan hàng hóa, nhất là đối với hàng nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, bảo đảm kế hoạch thời vụ ngay từ những ngày đầu xuân; phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện hiệu quả Tết trồng cây, kế hoạch trồng rừng, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tiếp tục triển khai các biện pháp phát triển và khai thác thủy sản bền vững; chỉ đạo chuẩn bị, triển khai các giải pháp phù hợp phòng, chống rét đậm, rét hại (nếu có). Chủ động, tích cực phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổng hợp thực hiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phục vụ sản xuất, xây dựng hạ tầng, phát triển KT-XH, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông. Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức vận tải, bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết, nhất là người đi lễ hội và người lao động trở lại làm việc sau Tết; giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến; xử lý nghiêm hành vi tăng giá vé trái quy định. Khẩn trương rà soát các quy trình nghiệp vụ về công tác đăng kiểm, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tập trung xây dựng hoàn thiện và phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng xã; thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả các dự án phát triển đô thị; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất; hướng dẫn và chỉ đạo kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các lễ hội, địa điểm du lịch. Chủ động, tích cực phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc rà soát, tổng hợp danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023; danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lễ hội theo thẩm quyền. Hướng dẫn các địa phương khẩn trương tổ chức các biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội trên địa bàn, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về tổ chức và tham gia lễ hội; yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo và ép giá, ép du khách mua hàng tại các điểm du lịch, lễ hội.

12. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:

a) Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng, khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, thanh, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong dịp lễ hội Xuân 2023.

b) Triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 - 31/12/2024. Tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm xã hội; chủ động nghiên cứu, tham mưu phương án nâng cao năng lực tự chủ của các cơ sở y tế.

c) Tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, lối mở để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc COVID-19 nhiễm biến thể mới, nguy hiểm của SARS-CoV-2; đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại trường học, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là khi học sinh trở lại trường, người lao động trở lại làm việc sau Tết. Tiếp tục thúc đẩy tiêm vắc xin phòng COVID-19. Chỉ đạo các cơ sở y tế có phương án thường trực, sẵn sàng đáp ứng, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch và thu dung, điều trị, khám bệnh, chữa bệnh.

d) Chủ động, tích cực đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch; khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, tạo sự đồng thuận, không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19. Khuyến cáo đeo khẩu trang, khử khuẩn nơi đông người để phòng ngừa, hạn chế lây nhiễm dịch COVID-19 và các loại bệnh truyền nhiễm khác.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp để có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, không để đứt gãy cung ứng nguồn lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

14. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện đón học sinh, sinh viên trở lại trường học, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tiếp tục thúc đẩy tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

15. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương chủ động nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động trên địa bàn tỉnh.

16. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2022 và tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022; đồng thời triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Tiếp tục tổ chức kỳ tuyển dụng công chức, viên chức và bồi dưỡng kỹ năng trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hiệu quả.

17. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở đối với nội dung đề xuất xây dựng nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 10/02/2023.

18. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường nắm tình hình đời sống, KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau tết Nguyên đán, kịp thời tham mưu đề xuất hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn, hộ gia đình vùng bị thiên tai, trong những tháng giáp hạt để ổn định đời sống, không để xảy ra thiếu đói. Khẩn trương hoàn thiện, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

19. Thanh tra tỉnh khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra năm 2023, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau thanh tra. Phối hợp với các địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; không để phát sinh điểm nóng.

20. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các địa phương và chỉ đạo các lực lượng chức năng:

a) Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của tỉnh, các lễ hội đầu xuân. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng. Làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho người dân, khách quốc tế đi lại, đón xuân an toàn, thuận lợi.

b) Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân như: tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích; cướp giật, trộm cắp tài sản; gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ; tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc... Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường.

c) Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các địa điểm tổ chức lễ hội; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông, chạy xe quá tốc độ quy định. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, địa điểm tổ chức các lễ hội, nơi tập trung đông người.

d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Đề án 06, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai.

21. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

a) Chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới, nội địa, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tốt công tác tuyển quân, giao nhận quân chặt chẽ, chất lượng; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và chuẩn bị huấn luyện.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục nâng cấp và mở lại các cửa khẩu, lối mở theo quy định của pháp luật.

22. Sở Ngoại vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực chuẩn bị, phối hợp tổ chức tốt Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2023 và Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban công tác liên hợp; đôn đốc đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến xây dựng các công trình kè bảo vệ mốc đảm bảo đúng quy định; tiếp tục triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc.

b) Tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục nâng cấp và mở lại các cửa khẩu, lối mở theo quy định của pháp luật.

23. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, niềm tin và quyết tâm ngay những ngày đầu năm mới nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 với tinh thần, phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương; trách nhiệm, bản lĩnh; sáng tạo, hiệu quả”.

 22. Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; có những tin tức, phóng sự phản ánh về không khí ra quân thực hiện nhiệm vụ đầu năm mới của các sở, ban, ngành, địa phương, tạo khí thế mới thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, tiêu cực, sai sự thật, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin trong nhân dân. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Non nước Cao Bằng, tuyên truyền, phổ biến các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình để khơi dậy khí thế, niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho người dân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân; kịp thời thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường các bản tin về vấn đề an toàn giao thông, công tác phòng, chống dịch bệnh, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, phổ biến kiến thức, pháp luật...

24. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh, các nhiệm vụ đề xuất trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023. Chủ động đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là những nhiệm vụ liên quan đến thực hiện các đột phá chiến lược, những vấn đề quan trọng, cấp bách, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vướng mắc phát sinh, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp dịch vụ công trên cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

25. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

26. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2023; các hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể nhân dân tranh thủ thời cơ, khí thế mới, khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả. Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước các cấp luôn cùng đồng hành với doanh nghiệp, người dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật..

27. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công, yêu cầu các thủ trưởng, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động, tích cực nắm tình hình, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả theo tinh thần chủ đề của năm 2023 “Đoàn kết, kỷ cương; trách nhiệm, bản lĩnh; sáng tạo, hiệu quả”, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh năm 2023.

P.V

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 36
  • Hôm nay: 2295
  • Trong tuần: 35 499
  • Tổng lượt truy cập: 15830499
  • Tất cả: 7972