No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 159

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc đã ký ban hành Kế hoạch số 3036/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động công tác thống kê, đảm bảo có sự phân công, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo triển khai của các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hình thành hệ thống thông tin thống kê tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội. Tạo lập đầy đủ, đồng bộ và kịp thời về môi trường pháp lý, bộ máy tổ chức, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động thống kê. Công tác tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.

Các nội dung thực hiện gồm: Đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn thống kê; hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu; đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê. Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê.

 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 147