Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 408

Chiều 19/5/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 và năm 2022. Tham gia cùng đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành.

anh tin bai

Các đại biểu dự buổi làm việc

Trong năm 2021, 2022 UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành đối với các lĩnh vực CCHC trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra. Các sở, ban, ngành đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành 219 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho 19 sở, ban, ngành, 10 huyện, thành phố thực hiện việc thường xuyên rà soát, đánh giá đối với tất cả thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC nhằm cắt giảm chi phí, thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC. Cụ thể: Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch của UBND tỉnh là 1.838 TTHC. Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa là 1.722 TTHC. Công bố mới 716 TTHC; 529 TTHC bãi bỏ; 477 TTHC sửa đổi, bổ sung. Các TTHC thuộc 3 cấp đều được cắt giảm thời hạn giải quyết từ 30% - 50%, trong đó lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp: 100% TTHC cắt giảm từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.

Trong kỳ báo cáo, UBND tỉnh ban hành 88 Quyết định công bố danh mục thủ TTHC và 56 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC (trong đó: công bố mới 716 TTHC; sửa đổi bổ sung 477 TTHC; bãi bỏ 529 TTHC; chuẩn hóa: 133 TTHC; cắt giảm thời hạn giải quyết: 578 TTHC). Hiện tại 100% các TTHC của các cơ quan, đơn vị đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; 100% cơ quan, đơn vị có TTHC đều được áp dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC. TTHC thực hiện quy trình 04 tại chỗ (tiếp nhận, giải quyết, phê duyệt và trả kết quả). Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng có 319/1.374 TTHC (23,2%); Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện 130 TTHC (53,9%), cấp xã 100%. Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông cùng cấp 351 TTHC; TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền 98 TTHC.  100% TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC và đã được điện tử hóa

Về cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại đã cung cấp 1.177/1.832 (65,99%) TTHC tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó: Số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4), dịch vụ công trực tuyến một phần (mức độ 3) trên Cổng dịch vụ công của tỉnh là 1.177 TTHC, tất cả đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến 303 dịch vụ.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành triển khai tới 100% cơ quan hành chính nhà nước và liên thông 4 cấp. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan nhà nước đạt 100%; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của đơn vị hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 97%. Ứng dụng chứng thư số, chữ ký số được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước của tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin mạng trong gửi, nhận thông điệp điện tử, văn bản điện tử và chứng thực điện tử... Hiện nay, Cổng Dịch vụ công tỉnh đang cung cấp 1.730 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần (trong đó: 231 dịch vụ công trực tuyến một phần; 1.266 dịch vụ công trực tuyến toàn trình); tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia 1.209 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần.

 

anh tin bai

 

Đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo của Chính phủ và Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật và cải thiện các chỉ số CCHC. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chủ động chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC của ngành, địa phương; Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ đã xây dựng tại Kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm của tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp xem xét việc liên thông dữ liệu giữa Hệ thống iGate với phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp được ổn định, đảm bảo kết nối. Bộ Tài chính quy định chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp. Các bộ, ngành kịp thời tham mưu danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để địa phương có đầy đủ cơ sở pháp lý rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp đảm bảo đúng quy đị      nh theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát trong việc đẩy mạnh việc thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã nêu ý kiến xung quanh một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện công tác CCHC theo các lĩnh vực; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành giải trình làm rõ những nguyên nhân dẫn đến một số kết của của công tác CCHC còn thấp và đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

anh tin bai

Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát cơ bản nhất trí, đồng tình với những đánh giá kết quả đạt được trong công tác CCHC của UBND tỉnh. Đồng chí đề nghị cơ quan Thường trực rà soát, bổ sung, làm rõ các ý kiến của đoàn giám sát và hoàn thiện báo cáo gửi lại đoàn giám sát trước ngày 26/5. UBND ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện, bãi bỏ kịp thời những văn bản hết hiệu lực; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản QPPL; rà soát lại các TTHC chưa nhận được sự đồng tình cao của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và đầu tư; nghiên cứu đơn giản hóa một số TTHC. Có phương án điều động cán bộ làm công tác giải quyết TTHC về đất đai ở các huyện và thành phố; phân cấp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; tăng cường kiểm tra công vụ…

 Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu đẩy nhanh giải quyết hồ sơ cho các sở, ngành; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Các sở, ngành tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết các TTHC; cùng chung sức xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

 

Dương Liễu

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1