Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2022 ở Cao Bằng
Lượt xem: 696

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong năm 2022, tỉnh Cao Bằng đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ CCHC đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay từ đầu năm. Kế hoạch CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch CCHC của tỉnh, đồng thời có sự nghiên cứu cụ thể hóa để đáp ứng tốt thực tiễn hoạt động quản lý của từng ngành, địa phương. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được kiện toàn kịp thời khi có thay đổi nhân sự và hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện nghiêm túc; danh sách, số điện thoại thành viên Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực hiện công vụ cấp tỉnh được công khai theo đúng quy định. Công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức về cơ bản đã được quan tâm, đa số các hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện đúng trình tự, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí. Người dân khi tham gia thực hiện các TTHC đã thực hiện quyền giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước; kịp thời phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền đối với việc giải quyết TTHC giải quyết chưa đúng quy định.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Năm 2022, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành 75 văn bản QPPL (gồm 30 Nghị quyết, 45 Quyết định); HĐND, UBND cấp huyện đã ban hành 39 văn bản QPPL (gồm 02 Nghị quyết, 37 Quyết định). Các văn bản QPPL được ban hành theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc trình tự, thủ tục và các yêu cầu về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện thẩm định theo quy định đối với 70 hồ sơ, trong đó, có 36 hồ sơ dự thảo nghị quyết; 34 hồ sơ dự thảo quyết định. Thực hiện tự kiểm tra đối với 76 văn bản QPPL của cấp tỉnh (30 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 46 Quyết định của UBND tỉnh). Qua kiểm tra nội dung của văn bản phù hợp với Hiến pháp, Luật và văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên. Kịp thời công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng năm 2021, gồm 53 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 08 văn bản hết hiệu lực một phần. Chỉ đạo các sở, ngành thực hiện rà soát đối với 40 văn bản QPPL; qua rà soát, đã thực hiện xử lý sau rà soát đối với 40 văn bản QPPL. Các văn bản QPPL ban hành đã được cập nhật đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để phục vụ cho việc tìm hiểu và tra cứu văn bản pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng thực…

Các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát, đề xuất mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 17 ngày 07/3/2019 của Chính phủ, nhất là các dịch vụ công thiết yếu, phát sinh nhiều hồ sơ giao dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Các cơ quan đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh 43 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính. Trong đó: Công bố mới 154 TTHC; Sửa đổi bổ sung 193 TTHC; bãi bỏ 80 TTHC; Chuẩn hóa 133 TTHC; Cắt giảm thời hạn giải quyết: 135 TTHC; Ban hành 31 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Cao Bằng là 2.192 TTHC (bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc),Trong đó: cấp tỉnh 1.731 TTHC, cấp huyện 297 TTHC, cấp xã 194 TTHC. Cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định, góp phần tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC của cá nhân, tổ chức.

Hệ thống thông tin một cửa điện tử tiếp tục được vận hành có hiệu quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện và đã được triển khai thực hiện đến 161/161 xã, phường, thị trấn. TTHC được thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng có 319 TTHC; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện trên 50% TTHC, cấp xã 100%. Kết quả: 99,50%  hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn; 99,29% hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn; 98,38% hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn. Đến thời điểm hiện tại đã chuyển xử lý trên 500 phản ánh kiến nghị trên Hệ thống Kết nối Cao Bằng và 02 phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tất cả các phản ánh kiến nghị đều được xử lý đúng hạn, đúng theo quy định. Công tác Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục thực hiện theo chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự ngiệp công lập, tỉnh Cao Bằng đã thành lập, tổ chức lại 03 tổ chức hành chính, 09 đơn vị sự nghiệp; ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 15 cơ quan, đơn vị hành chính và 02 đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số được quan tâm bằng việc ban hành nhiều quyết định, kế hoạch, công văn chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi số; trong đó giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành triển khai các nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành Trung ương, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của địa phương. Phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để điều chỉnh thể chế, cấu trúc lại quy trình, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý điều hành của nhà nước được đổi mới theo hướng phát huy hiệu lực, hiệu quả thông qua chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển hạ tầng số, tạo nền tảng bền vững cho hoàn thiện, phát triển Chính quyền số và kinh tế số; gắn quá trình chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số với hiện đại hoá nền hành chính nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp để hình thành công dân số, xã hội số. Hiện nay, trang thiết bị, máy móc phục vụ công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu làm việc với tỷ lệ trang bị 100% tại cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và 75 % tại cấp xã. Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh được đưa vào sử dụng, kết nối với các hệ thống thông tin hiện có để cung cấp các thông tin: báo cáo kinh tế xã hội, phản ánh hiện trường, các thông tin trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Tỉnh đã triển khai xây dựng các CSDL chuyên ngành của tỉnh (gồm 9 CSDL) phục vụ quản lý, chia sẻ dữ liệu số, thúc đẩy công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 100%  cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt; 97% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt; 100% Hệ thống được kết nối thông suốt với Trục liên thông văn bản quốc gia. Ứng dụng dụng một cửa điện tử tỉnh được triển khai đồng bộ đến các sở, ban, ngành và địa phương. 256 Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đang hoạt động. Tạo lập 8.511 thư điện tử công vụ (email) được cho cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai tích hợp 2.650 chứng thư số chuyên dùng; Dịch vụ công do UBND tỉnh chủ động triển khai cung cấp là 1.730 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, mức độ; Tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 1.209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;  Tỷ lệ DVCTT đạt 86,61%; Tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt: 72,37%; Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt: 24,03%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn ở các cấp; việc triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong CCHC tại một số cơ quan đơn vị chưa được kịp thời; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hoá đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Cao Bằng có số lượng thấp; Công tác truyền thông về dịch vụ công trực tuyến ở một số cơ quan, ở cấp cơ sở hiệu quả chưa cao; việc hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa thường xuyên, đồng bộ dẫn đến tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 4 còn thấp.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023

Năm 2023, Dự báo tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác CCHC năm 2023, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả giai đoạn 2021-2025 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, tỉnh Cao Bằng tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý.

Các cấp, các ngành tiếp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi và cùng chung tay thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2023, đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Tập trung đẩy mạnh một số lĩnh vực ưu tiên; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyển đổi số, an toàn thông tin tại địa phương; tăng cường ứng dụng các dịch vụ đô thị thông minh phù hợp với điều kiện địa phương hướng tới người dân và doanh nghiệp. Căn cứ Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh, cụ thể hóa, triển khai ngay Kế hoạch CCHC năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình. Cấp huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn cần tập trung triển khai thực hiện đúng, đủ các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai sáng tạo các giải pháp góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính của chính quyền. Áp dụng nguyên tắc minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình, đối thoại trong giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kiến nghị của người dân. Tập trung quan tâm chỉ đạo việc thực hiện đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, gắn với thực hiện có hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp nhất là các TTHC về đất đai, tài nguyên, môi trường; thu hút đầu tư...tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính, triển khai các giải pháp thiết thực để tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện phổ biến, tuyên truyền công tác CCHC phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng. Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh. Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh. Tuyên truyền về CCHC phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng; đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giám sát của HĐND sự phối hợp của các sở, ban, ngành tại địa phương, sự chung sức đồng lòng của người dân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn thể CBCCVC, tỉnh Cao Bằng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác CCHC năm 2023./.

Dương Liễu

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 232
  • Hôm nay: 6777
  • Trong tuần: 136 209
  • Tổng lượt truy cập: 17598969
  • Tất cả: 25955