Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quý I/2023
Lượt xem: 488

Trong Quý I/2023, Công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay từ đầu năm. Việc triển khai các giải pháp quản lý, điều hành chung về CCHC của tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã đi vào nề nếp, chủ động và kịp thời hơn trước. Kế hoạch CCHC của từng cơ quan, địa phương đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch CCHC của tỉnh, đồng thời có sự nghiên cứu cụ thể hóa để đáp ứng tốt thực tiễn hoạt động quản lý của từng ngành, địa phương...

anh tin bai

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng hướng dẫn người dân làm thủ tục của lĩnh vực Giao thông vận tải

Trong Quý I, UBND tỉnh đã ban hành 19 Văn bản QPPL, trong đó có 11 Nghị quyết và 08 Quyết định. 100% các dự thảo văn bản QPPL được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh trong hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với công tác cải cách TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 13/01/2023 về kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2023. Kế hoạch xây dựng các nhiệm vụ đảm bảo đầy đủ theo quy định, thiết thực và tiết kiệm, với mục tiêu nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với chính quyền các cấp. Quý I/2023 UBND tỉnh đã ban hành 07 Quyết định công bố danh mục TTHC và 03 Quyết định phê duyệt trình nội dung bộ trong giải quyết TTHC trong đó: công bố mới 29 TTHC; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 51 TTHC. Hiện nay TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp tại tỉnh là 1.836 TTHC; cấp tỉnh là 1.376 TTHC, cấp huyện là 293 TTHC, cấp xã là 167 TTHC.

Về cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước được các cấp thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trong Quý I, tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 99,17%; Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBNd các huyện cấp tiếp nhận và giiar quyết đúng hạn đạt 96%; Tỷ lệ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 99,38%.

Các Sở, ngành địa phương tiếp tục duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định TTHC qua các kênh thông tin như: hòm thư góp ý, điện thoại đường dây nóng,... UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính trên địa bàn tỉnh trên Hệ thống Kết nối Cao Bằng và trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tất cả các phản ánh kiến nghị đều được xử lý đúng hạn, đúng theo quy định.

Quý II, Tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng giai doan 2021-2025.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC, các Kế hoạch chuyên để theo từng nội dung CCHC năm 2023 của tỉnh. Các cơ quan tham mưu các lĩnh vực CCHC của tỉnh khẩn trương nghiêm túc bám sát các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch CCHC năm 2023 chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đảm bảo theo kế hoạch. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chú trọng, đẩy mạnh nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chủ động chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2023 của ngành, địa phương minh, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành về các lĩnh vực CCHC. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ đã xây dựng tại Kế hoạch CCHC năm 20223 của cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC; kịp thời công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; công khai minh bạch TTHC bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, dễ hiểu và dễ thực hiện. Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, tập trung vào việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị...

 

Kim Cúc 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 237
  • Hôm nay: 6460
  • Trong tuần: 135 892
  • Tổng lượt truy cập: 17598652
  • Tất cả: 25638