Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 407

Ngày 10/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ký ban hành Kế hoạch số 1128/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng năm 2023.

Theo đó, mục đích của kế hoạch: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chi tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030 đã đề ra; Tiếp tục tăng cường việc lồng ghép Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và kế hoạch công tác thường niên của các sở, ban, ngành; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện - Chiến lược. Xác định rõ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030.

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2021-2030; Tổ chức đối thoại với thanh niên để nắm bắt, đánh giá tình hình thanh niên; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên. Kiện toàn tổ chức, bộ máy thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; Tổ chức, triển khai thực hiện “Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030” (Đề án do Bộ Nội vụ xây dựng); Tham mưu kiểm tra, đôn đốc, Báo cáo đánh giá hằng năm, sơ kết, tổng kết Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030. Tham mưu thực hiện 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo sở, phòng và tương đương; 10% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030.

Đề án "Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp"; Đề án "Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 -2025". Chỉ đạo, thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên; Đề án “Phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên”. Đề án “Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ”; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên; Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa; Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên trong thời kỳ mới"; Đề án "Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương, thanh niên lao động tự do và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi". Trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản cho thanh niên, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục toàn diện cho cán bộ y tế và cộng đồng. Chương trình phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện kỹ năng thông tin cho thanh niên. Thực hiện đạt trên 80% thanh niên ở đô thị; 70% thanh niên ở nông thôn; 60% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú. Tổ chức tập huấn, hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho thanh niên; mỗi đơn vị hỗ trợ xây dựng tại mỗi huyện, thị xã, thành phố 01 mô hình thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi.

Đề án "Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm nông - lâm - ngư (OCOP)". Đề án "Tăng cường năng lực cho thanh niên vùng biên giới, hải đảo phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu". Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường tổ chức hoạt động, chương trình cho thanh niên tham gia bảo vệ tài nguyên - môi trường. Đề án "Đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho thanh niên". Đề án "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng". Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025". Đề án "Nâng cao năng lực số cho thanh niên  tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025". Đề án "Hỗ trợ thanh niên  khởi nghiệp". Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng. Đề án "Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030. Đề án "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Cao Bằng".

Mục tiêu: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

K.C

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 8324
  • Trong tuần: 153 924
  • Tổng lượt truy cập: 17641101
  • Tất cả: 19392