Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ngành TN&MT
Lượt xem: 855

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BTNMT quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT).

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực TN&MT, gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám.

Theo Thông tư quy định, đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại dựa trên chức năng, nhiệm vụ và mức độ tự chủ về tài chính.

Theo chức năng, nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng nghiên cứu phục vụ hoạch định chiến lược và xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về ngành, lĩnh vực TN&MT; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng điều tra cơ bản, quan trắc về TN&MT; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin nghiên cứu khoa học, lý luận, nghiệp vụ; các hoạt động quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực; Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các chức năng khác phục vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực TN&MT.

Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ thuộc Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực TN&MT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác thuộc ngành, lĩnh vực TN&MT.

Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện ít nhất một trong các chức năng, nhiệm vụ quy định.

Việc xác định loại hình đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực TN&MT căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo mức độ tự chủ về tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Việc xác định mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực TN&MT thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2022.

Theo Chinhphu.vn

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 74
  • Hôm nay: 5704
  • Trong tuần: 57 072
  • Tổng lượt truy cập: 16159615
  • Tất cả: 16073