Quy định về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 859

Ngày 22/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo ký ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Quyết định này quy định về hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Được áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023; thay thế cho Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Các đánh giá tác động môi trường: (1) Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền thảm định, phê duyệt của UBND tỉnh và được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. (2)Thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. (3)Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. (4)Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. (5)Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại khoản 6 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. (6)Thời hạn ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại khoản 9 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.(7)Việc gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, tiếp nhận, giải quyết và thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. (8) Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong các căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện các việc quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. (9) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho chủ dự án đầu tư và các cơ quan theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. (10)Trường hợp có thay đổi chủ dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư mới có trách nhiệm thực hiện theo khoản 3 Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. (11)Trách nhiệm của Chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kế quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Tải về

 

 

K.C

 

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1