Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Lượt xem: 3343

Ngày 13/4/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 657/TB-HĐTDVC thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

Theo đó, đối với người dự tuyển vị trí viên chức giáo viên phải qua kỳ kiểm tra sát hạch bằng một bài thực hành trong thời gian 180 phút với hình thức bài viết về chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

1. Giáo viên mầm non

Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của giáo dục mầm non trong Chương trình Giáo dục mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009 TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non Mẫu giấy nhỡ (4-5 tuổi) và Chương trình Giáo dục mầm non Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đồng Chủ biên PGS TS. Lê Thị Anh Tuyết - TS. Lê Thu Hương- TS. Trần Thị Ngọc Trâm.

2. Giáo viên tiểu học

- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Toán và môn Tiếng Việt cấp tiểu học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Chuyên ngành Tiếng Anh, liên môn Tiếng Anh: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tiếng Anh cấp tiểu học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Tin học, liên môn Tin học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tin học cấp tiểu học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Giáo dục thể chất, liên môn Giáo dục thể chất: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Thể dục cấp tiểu học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Âm nhạc: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Âm nhạc cấp tiểu học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Giáo viên trung học cơ sở

- Chuyên ngành Ngữ văn, liên môn Ngữ văn: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Ngữ văn lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Lịch sử, liên môn Lịch sử: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Lịch sử lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Địa lý, liên môn Địa lý: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Địa lý lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Giáo dục công dân, Giáo dục Chính trị, Triết học, Chính trị học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Giáo dục công dân lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Tiếng Anh, liên môn Tiếng Anh: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tiếng Anh cấp trung lực cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Toán, liên môn Toán: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Toán lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Chuyên ngành Vật lý, liên môn Vật lý: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Vật lý lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Hóa học, liên môn Hóa học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Hóa học lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Sinh học, liên môn sinh học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Sinh học lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Công nghệ, Kỹ thuật Công nghiệp - Kỹ thuật Nông nghiệp - Kinh tế gia đình: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Công nghệ cấp trung học cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Tin học, liên môn Tin học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tin học cấp trung học cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Giáo dục thể chất,  liên môn Giáo dục thể chất: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Thể dục lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành sư phạm Mỹ thuật, liên môn sư phạm Mỹ thuật: Kiểm tra về kiến thúc chuyên môn, nghiệp vụ môn Mỹ thuật cấp trung học cơ sở trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Giáo viên trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

- Chuyên ngành Ngữ văn: Kiểm tra về kiến trúc chuyên môn, nghiệp vụ môn Ngữ văn cấp trung học phổ thông trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Lịch sử: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Lịch sử cấp trung học phổ thông trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Địa lí: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Địa lý cấp trung học phổ thông trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Giáo dục công dân, Giáo dục Chính trị, Triết học, Chính trị học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Tiếng Anh, liên môn Tiếng Anh: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tiếng Anh cấp trung học phổ thông trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Toán: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Toán cấp trung học phổ thông trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Vật lý: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Vật lý cấp trung học phổ thông trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Chuyên ngành Hóa học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Hóa học cấp trung học phổ thông trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Sinh học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Sinh học cấp trung học phổ thông trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành Tin học, liên môn Tin học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tin học cấp trung học phổ thông trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyên ngành liên môn Giáo dục quốc phòng và an ninh: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với người dự tuyển vị trí viên chức thư viện phải qua kỳ kiểm tra, sát hạch bằng một bài thực hành trong thời gian 180 phút với hình thức bài viết về chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể như sau: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức Thư viện trong các văn bản và tài liệu sau:

- Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mần non và phổ thông;

- Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lượng viên chức chuyên ngành Thư viện;

- Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trong các trường phổ thông, Nhà xuất bản Hà Nội, năm 2006.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 115
  • Hôm nay: 13278
  • Trong tuần: 189 500
  • Tổng lượt truy cập: 20159583
  • Tất cả: 62196