Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030”
Lượt xem: 4330

Ngày 20/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ký ban hành Kế hoạch số 3361-KH/UBND triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu trên 90% cán bộ đoàn, đoàn viên là học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030, đạt 100% và 90% các chỉ tiêu tương ứng.

Đến năm 2025 đạt trên 80% và đến năm 2030 đạt 100% cán bộ đoàn, đoàn viên là học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp kết nạp mới được học lý luận chính trị trên cổng thông tin điện tử, học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

 Đến năm 2025 đạt trên 70% và đến năm 2030 phấn đấu đạt trên 90% thanh niên giáo dục nghề nghiệp sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam".

 Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng.

 Đến năm 2025, phấn đấu trên 70% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên.

 Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho học sinh, sinh viên.

 Đến năm 2025 phấn đấu trên 70% và đến năm 2030 đạt 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ năng thích ứng, sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên.

Kế hoạch thực hiện 07 nhiệm vụ: (1)Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; (2)Giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; (3)Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên không gian mạng; (4)Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng;  (5)Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, học sinh, sinh viên trên không gian mạng; (6)Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp học sinh, sinh viên; (7)Đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên, giáo viên, thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trên không gian mạng

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nhiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông: tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng, tiến hành rà soát và yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan áp dụng biện pháp phù hợp xử lý các kênh thông tin có nội dung tiêu cực, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, tác động xấu đến học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm hại quyền riêng tư của học sinh, sinh viên.  Phối hợp với cơ quan liên quan, kiểm soát chặt chẽ các ấn phẩm văn hóa, các trò chơi trực tuyến có yếu tố bạo lực, trái với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong, mỹ tục của dân tộc trên không gian mạng; xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các nhà sản xuất, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cung cấp, tuyên truyền các ấn phẩm sách, báo, video trực tuyến có yếu tố bạo lực, khiêu dâm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của học sinh, sinh viên; phát hiện, kịp thời ngăn chặn những thông tin xấu, độc. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình trên địa bàn tỉnh nghiên cứu xây dựng chuyên mục riêng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên các trang báo điện tử; xây dựng các phóng sự về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

Các Sở, Ban ngành tỉnh Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục, cung cấp những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; thường xuyên đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, báo điện tử, trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến không gian mạng, an toàn thông tin trên môi trường mạng, về chuyển đổi số, kinh tế số; gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh nghiên cứu xây dựng chuyên mục riêng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên các trang báo điện tử; xây dựng các phóng sự về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp. Tăng số lượng, tần suất đăng tải những thông tin liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình cụ thể hóa thực hiện của các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; các thông tin có mục đích, định hướng tốt, có tính phản biện và tinh thần xây dựng cao; những câu chuyện truyền cảm hứng về việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; những tấm gương người tốt, việc tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì đất nước và cộng đồng; về những tấm gương vượt khó vươn lên, thành công trong cuộc sống và có những đóng góp thiết thực cho xã hội.

UBND các huyện, thành phố Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện ở địa phương, bảo đảm phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; bố trí kính phí hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra.

Kim Cúc 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1