Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quý I/2022
Lượt xem: 1510

Trong Quý I/2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh được các sở, ban, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2022 như: Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, Kế hoạch kiểm tra CCHC… làm cơ sở để các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra. Trong Quý I, UBND tỉnh đã ban hành 11 quyết định; thực hiện thẩm định đối với 08 dự thảo quyết định; góp ý 52 văn bản, trong đó có 07 văn bản của trung ương và 45 văn bản của địa phương; thực hiện tự kiểm tra đối với 11 quyết định của UBND tỉnh, kiểm tra theo thẩm quyền đối với 37 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện. Qua kiểm tra các văn bản có nội dung phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật và các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL được tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

Đối với công tác cải cách TTHC,  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 11/01/2022 về kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022. Kế hoạch xây dựng các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, về cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo đầy đủ theo quy định, thiết thực và tiết kiệm, với mục tiêu nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với chính quyền các cấp. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát, đề xuất mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, nhất là các dịch vụ công thiết yếu, phát sinh nhiều hồ sơ giao dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Quảng Hòa (Ảnh theo nguồn: baocaobang.vn)

Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Cao Bằng là 2.131 TTHC; cơ quan hành chính các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định, góp phần tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC của cá nhân, tổ chức. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định tại Nghị đinh 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết TTHC. Trong Quý I, tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 99,12%; tỷ lệ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 99,38%; tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 99,46%.

Bên cạnh đó, việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định; thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền; các cơ quan hành chính nhà nước các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, đồng thời đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; đảy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi  nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

Quý II/2022, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC, các Kế hoạch chuyên đề theo từng nội dung CCHC năm 2022 của tỉnh; tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã ban hành, trong đó tập trung vào việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2,3, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan đơn vị. Tiếp tục rà soát, thực hiện đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, gắn với việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu xây dựng cụ thể hóa Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” năm 2022 tỉnh Cao Bằng; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC, đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 116
  • Hôm nay: 6414
  • Trong tuần: 164 415
  • Tổng lượt truy cập: 17737429
  • Tất cả: 42690