No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 372

Thành lập 12 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 tỉnh Cao Bằng

Ngày 04/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND thành lập 12 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 tỉnh Cao Bằng.

Các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TTBGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 2294/QĐ ngày 24/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 25/2020/TT- BGDĐT. Nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hội đồng phân công. Các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo khi thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 248