No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 429

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Ngày 19/12/2022, Ban cán sự đảng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 468-KH/BCSĐ về việc thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 03/8/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Kết luận số 34-KL/TW; Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW và Kế hoạch số 162-KH/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tích cực, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị. Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả.

Các nhiệm vụ và giải pháp gồm: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, Kế hoạch 52-KH/UBKTTW và Kế hoạch số 162-KH/TU; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra; Kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra của Ban cán sự đảng và tổ chức triển khai thực hiện.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 53