Điểm một số hoạt động của Lãnh đạo tỉnh nổi bật Tuần 18 năm 2023 (từ ngày 24 - 30/4/2023)
Lượt xem: 472

Tuần 18 năm 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì, tham dự một số Hội nghị, cuộc họp, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4/2023.

Phiên họp thông qua Tờ trình số 850/TTr-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận, thống nhất thời gian, nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp tổ chức trực tiếp, dự kiến trong 2,5 ngày (từ ngày 10 - 12/7/2023). Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 19 báo cáo (UBND tỉnh 8 báo cáo, các cơ quan tư pháp 3 báo cáo, các cơ quan HĐND tỉnh 8 báo cáo) và 1 thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh; 20 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Cho ý kiến đối với 23 báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề); thống nhất chương trình kỳ họp diễn ra trong 1 ngày 27/4/2023. Cho ý kiến đối với nội dung, chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh.

* Hội nghị sơ kết thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 16.049 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ về nhà ở, với tổng số kinh phí cần huy động là 588.173 triệu đồng. Giai đoạn 2021-2023, tỉnh tập trung hỗ trợ nhà ở cho 6.602 hộ là “lõi nghèo” (gồm: các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách không có nhà hoặc nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điều kiện sinh sống). Việc rà soát, bình xét, thẩm định, phê duyệt được thực hiện công khai, minh bạch, có sự tham gia giám sát của nhân dân ngay từ những ngày đầu tiên.

Là tỉnh được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý lựa chọn để thí điểm chỉ đạo thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; ưu tiên nguồn lực để triển khai. Tỉnh huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa, quyết tâm hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao. Từ tháng 4/2021 đến nay, tỉnh hỗ trợ 153.688 triệu đồng cho 3.656 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đạt 22,78% (trong đó, nguồn kinh phí huy động xã hội hóa hỗ trợ 49.928 triệu đồng cho 1.199 hộ; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ 98.980 triệu đồng cho 2.275 hộ; nguồn tạm ứng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ 4.780 triệu đồng cho 182 hộ gia đình chính sách người có công)... Quá trình thực hiện có nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh như: giao lực lượng công an làm nòng cốt bám sát địa bàn, hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ dân; ngoài kinh phí hỗ trợ của chương trình, các huyện, thành phố đã vận động, huy động thêm kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công lao động hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả, neo đơn không nơi nương tựa;...

anh tin bai

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, sự phối hợp và tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, nhất là sự tham gia của lực lượng công an các cấp trong triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, việc triển khai thực hiện Chương trình. Các ngành Xây dựng, Lao động- Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan khác tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản cơ chế chính sách đặc thù để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình. Các huyện, các xã, trong toàn tỉnh chủ động nắm chắc tình hình các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, phân loại thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện thường xuyên, liên tục; đảm bảo sự tham gia giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân trong triển khai thực hiện; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên kịp thời các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện Chương trình quan trọng và đầy ý nghĩa nhân văn này.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh: Thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các cán bộ chuyên môn phụ trách thực hiện Chương trình ở cấp huyện, cấp xã. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong triển khai thực hiện Chương trình. Chú trọng lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình của Trung ương, của tỉnh. Quan tâm huy động sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua các cuộc vận động Quỹ "Vì người nghèo", "Hội phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo", "Mái ấm nơi biên cương", phong trào "Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không bỏ ai để lại phía sau" và các phòng trào khác; bên cạnh đó, vận động sự tham gia trực tiếp của lực lượng vũ trang, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, huy động sự đóng góp của gia đình, anh em, dòng họ và chính các hộ gia đình được hỗ trợ.

Các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong tất cả các khâu thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, để hỗ trợ đúng mục đích, không gây lãng phí, tiêu cực; rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách còn gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn mình quản lý, tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững của Tỉnh, việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở bên cạnh bảo đảm an toàn, bền chắc cần cân nhắc hướng tới yếu tố thẩm mỹ, phù hợp với văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo điều kiện cho các hộ gia đình sau khi được hỗ trợ nhà ở, tham gia xây dựng các sản phẩm du lịch như du lịch cộng đồng, làng bản, du lịch văn hóa - lịch sử, tạo sinh kế bền vững cho người dân...

Nhân dịp này, có 23 tập thể, 17 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”.

* Kỳ họp thứ 13, Kỳ họp chuyên đề khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra ngày 27/4.

Kỳ họp thông qua 23 dự thảo Nghị quyết và  thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh. 

Tại Kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu về các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

anh tin bai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo. Tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh. Sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ về Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tích cực thúc đẩy triển khai Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Theo dõi chặt chẽ tình hình, đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, quản lý các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, giảm thiểu nợ đọng thuế. Thực hiện quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. Tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội; tăng cường vận động và hỗ trợ Nhân dân đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc cho nhân dân tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là phòng ngừa kiểm soát tốt dịch bệnh không để dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Thường xuyên đảm bảo an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh, nhất là đảm bảo an toàn giao thông, an toàn du lịch trong những ngày nghỉ lễ dài ngày sắp tới; tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp; thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023; đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng tại địa phương. Quyết liệt tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh…

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tăng cường giám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, phổ biến đầy đủ các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân, tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành chuyên môn và các địa phương khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết; gửi hồ sơ, tài liệu đúng thời gian để các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đôn đốc, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 7/2023.

* Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Lạc, Quảng Hòa. Các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Lạc; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Hòa; Đàm Minh Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Lạc, Quảng Hòa đồng chủ trì.

Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập, Tiểu ban nội dung, thông báo lịch công tác, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo, lịch nội dung, thời gian, địa điểm diễn tập. Huyện Bảo Lạc, Quảng Hòa báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập.

anh tin bai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê nhấn mạnh: Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể trong hệ thống chính trị - xã hội trong hai nhiệm vụ chiến lược “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Huyện Bảo Lạc, Quảng Hòa tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ trong công tác quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Tiểu ban nội dung cần chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng công tác diễn tập phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

2.  Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, phân tích sâu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục, tiêu biểu là khó khăn trong triển khai sản xuất nông lâm nghiệp do thời tiết khắc nghiệt, khô hạn kéo dài, một số diện tích chưa gieo trồng được; sản xuất công nghiệp tăng nhưng không ổn định; vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công do một số dự án lớn chưa thể phân bổ vốn, một số dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch cả năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, các chỉ số về môi trường đầu tư kinh doanh đạt thấp ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kết luận phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong tháng 4. Đồng chí đề nghị: Các cấp, ngành tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, hạn chế trạng dịch bệnh lây lan dịch trên diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Tập trung cho công tác chống hạn, phòng chống lụt bão; quan tâm đến công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, giải quyết vướng mắc cho các dự án. Tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kết nối cung cầu; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Xây dựng các văn bản quản lý trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng. Tiếp tục triển khai chương trình trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng và Đề án phát triển giao thông nông thông; thúc đẩy triển khai Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); tuyến kết nối cao tốc.

Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường; thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT năm học 2023. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc và các chính sách dân tộc; triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 -2025…

* BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ đầu tháng 4/2023 tình hình các ca mắc mới COVID-19 có xu hướng tăng trở lại. Từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 23/4 toàn tỉnh có 225 các trường hợp mắc COVID-19 trong đó có 79  trường hợp mắc mới và 146  trường hợp tái nhiễm (trong đó Bảo Lạc 42 trường hợp, thành phố 41 trường hợp, Thạch An 37 trường hợp, Nguyên bình 21 trường hợp, số còn lại là các huyện khác). Đến ngày 23/4, Có 101 trường hợp đang được cách ly điều trị tại nhà, có 08 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế của tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh 04 người, TTYT Nguyên Bình 02 người, TTYT Bảo Lạc, Hạ Lang, Thạch An mối đơn vị 01 người), các bệnh nhân này ổn định.

Từ ngày 16/4/2021 đến ngày 23/04/2023 tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 1.310.649 liều vắc xin phòng COVID-19; toàn tỉnh Cao Bằng đã thực hiện được 1.343.803 mũi tiêm. Trong đó, nhóm từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đạt 95,7%; Đã tiêm mũi 2 đạt 92,7%; Đã tiêm mũi 3 đạt 83,4%; Đã tiêm mũi 4 đạt 100%. Nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, đã tiêm mũi 1 đạt 100%; Đã tiêm mũi 2 đạt 100%; Đã tiêm mũi 3 đạt 55,7%; Nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, đã tiêm mũi 1 đạt 99,9%; Đã tiêm mũi 2 đạt 83%.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nhận định: Trong dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5 nhu cầu người Cao Bằng sinh sống, làm việc, học tập tại các địa phương khác trở về tỉnh tăng cao; số lượng khách ngoài tỉnh đến tham quan, du lịch dự kiến sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ, làm tăng nguy cơ dịch lây lan và bùng phát trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Sở Y tế tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của tỉnh; Chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động lấy mẫu phát hiện sớm các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nhiệm theo từng lĩnh vực; thúc đẩy công tác tiêm chủng vắc xin; phối hợp bảo đảm việc duy trì trực chống dịch; tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới thực hiện nội dung truyền thông Thông điệp “2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp khác”. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân nhân.

* Sở Xây dựng tổ chức Lễ Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành xây dựng Việt Nam (29/4/1958 - 29/4/2023)

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại chặng đường 65 năm hình thành, phát triển và những đóng góp của ngành xây dựng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị ngành xây dựng tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng để tham mưu UBND tỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch, hướng dẫn tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xây dựng.

Trong quản lý phát triển đô thị, đặc biệt chú trọng vấn đề cảnh quan, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm bảo đảm chất lượng, sự phát triển bền vững của đô thị gắn với cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động xây dựng công trình nhằm nâng cao chất lượng và hạn chế thất thoát; nâng cao năng lực các đơn vị tư vấn; tiếp tục đổi mới và tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước trong thẩm định dự án. Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách theo thẩm quyền của tỉnh về quy định, công cụ quản lý để kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản, không để xảy ra tình trạng đầu cơ bất động sản.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng xuân Ánh chúc mừng Sở Xây dựng nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành xây dựng Việt Nam.

Phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các hoạt động xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè, lòng đường trên địa bàn tỉnh. Tích cực tham mưu rà soát, điều chỉnh kịp thời các công cụ quản lý đầu tư xây dựng (định mức, tiêu chuẩn, chỉ số giá...) phù hợp với thực tiễn hoạt động xây dựng nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành xây dựng đổi mới về thiết bị công nghệ, vật liệu xây dựng, biện pháp thi công xây dựng; tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu, nhân công sát với thực tế, thị trường, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, không để xảy ra tình trạng độc quyền.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng” cho 2 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; trao Bằng khen cho tập thể Sở Xây dựng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

* Khen thưởng ban chuyên án bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 24 bánh hêrôin

Ngày 27/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh; Ban Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án “922C” bắt 6 đối tượng, thu giữ 24 bánh hêrôin.

Trước đó, khoảng 22h30’ ngày 23/4, tại Quốc lộ 4A, thuộc xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi (Hạ Lang), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hạ Lang, Công an xã Thắng Lợi bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Bưu (sinh năm 1982), trú tại xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 1 bánh hêrôin.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh khen thưởng ban chuyên án.

Qua khai thác nhanh đối tượng Bưu, lực lượng trong Ban chuyên án tiếp tục thu giữ 9 bánh hêrôin được đối tượng này giấu trong hang đá tại xóm Bản Xà.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên, đồng thời phát hiện, thu giữ thêm 14 bánh hêrôin được các đối tượng cất giấu ở khe núi trong rừng thuộc xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi. Tổng số tang vật thu giữ 24 bánh hêrôin có khối lượng 8.426,6g, 1 khẩu súng kíp, 1 cân tiểu ly và một số vật chứng khác liên quan.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, dũng cảm và nhanh trí của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và các lực lượng liên quan đấu tranh, phát hiện và bắt giữ kịp thời các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc. 

3. Đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2023. Dự Lễ phát động có các đồng chí: Nông Thị Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Thị Mỹ Hảo, Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Lý Thị Huệ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và một số doanh nghiệp.

 Hiện nay, Tỉnh Cao Bằng có trên 27.000 đoàn viên sinh hoạt tại hơn 770 công đoàn cơ sở. Liên đoàn Lao động tỉnh với vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động đã quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong năm 2022, đã tặng 45 nhà “Mái ấm Công đoàn”; tặng nhiều suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, động viên các đoàn viên, công nhân lao động thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán...

 

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lý Thị Huệ trao biển hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho các huyện, thành phố

Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng Công nhân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2023 hướng đến nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc”; “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

 Phát biểu phát động tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy  đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành để người sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm túc trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Nhân rộng các mô hình đảm bảo ATVSLĐ hiệu quả; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, các cấp công đoàn đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhằm kết nối tập hợp đoàn kết công nhân người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị: Công ty TNHH MTV Cấp nước Cao Bằng, Viettel Cao Bằng, VNPT Cao Bằng, Công ty CP Gang thép Cao Bằng, Công ty CP Măng gan Cao Bằng ký cam kết thực hiện công tác ATVSLĐ và chăm lo cho người lao động.

 Nhân dịp này, Cục ATVSLĐ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trao tặng  giấy khen cho 8 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tắc VSATLĐ; biểu dương 30 công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu trong công tác, lao động sản xuất năm 2022. Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”; trao quà cho 50 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; tặng quà cho con công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 896
  • Hôm nay: 6208
  • Trong tuần: 164 209
  • Tổng lượt truy cập: 17737223
  • Tất cả: 42484