No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 548

Tăng cường công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Ngày 18/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ký ban hành văn bản số 2684/UBND-VX của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 17/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 1170/KH-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai Chương trình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ; ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; giao trách nhiệm cho tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp, nhất là Nhóm bảo vệ trẻ em cấp xã tham gia nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn; kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc có người liên quan đến tệ nạn xã hội.

Đề nghị các Sở, Ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình; hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha, mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ em xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương; chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của người đúng đầu trong việc không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương, đơn vị.

Giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa phương, đơn vị xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thực hiện báo cáo kịp thời, đầy đủ các vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại xảy ra trên địa bàn quản lý. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

Kim Cúc

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 141