No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 171

Kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 02/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ký ban hành Kế hoạch số 2842/KH-UBND về rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch về thống kê, công bố, công khai thực hiện trước ngày 01/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh thống kê, công bố và 100% TTHC nội bộ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được công khai trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa: trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó, trước ngày 01/01/2024, các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý ; trước ngày 01/01/2025, các cơ quan , đơn vị trực thuộc UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện thống kê, công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ và các chỉ tiêu đặt ra.

UBND huyện, thành phố tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý gửi UBND tỉnh tổng hợp chung.

Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

P.V

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 262